Bình Dương: Sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

DNHN - Vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và của Bộ Y tế tại Công văn số 8541/CV-VPB1 ngày 10/10/2021 về việc sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Để đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 (đợt 4) trên địa bàn tỉnh nhằm tổng hợp, rút kinh nghiệm để phát huy những mặt làm được, khắc phục những mặt hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác phòng,chống dịch COVID-19 và đề ra các phương hướng, giải pháp để thực hiện công tác này trong thời gian tới, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương.

Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương chỉ đạo các cấp, các ngành chuẩn bị kỹ nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch  để tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành, đơn vị; của cấp huyện và cấp xã nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác này; đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua.

Các cấp, các ngành kịp thời tổng hợp, báo cáo kết quả Sơ kết gửi về Sở Y tế - Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh để tổng hợp, báo cáo chuẩn bị cho Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch cấp tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Y tế tổng hợp thành báo cáo chung của Ban Chỉ đạo tỉnh để phục vụ Hội nghị sơ kết của tỉnh. Báo cáo của tỉnh phải khái quát, đánh giá, nhận xét được tình hình công tác phòng chống dịch thời gian qua, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm,.. và dự báo, phương hướng công tác phòng chống dịch trong thời gian tới.

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhằm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng, giải pháp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới được hiệu quả.

Đồng thời đề xuất (số lượng: các tập thể, cá nhân) để biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua. 

Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 do cơ quan, đơn vị, địa phương (cấp xã và cấp huyện) xem xét, quyết định nhưng đảm bảo thực hiện xong trước ngày 31/10/2021.
Thời gian tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 do cơ quan, đơn vị, địa phương (cấp xã và cấp huyện) xem xét, quyết định nhưng đảm bảo thực hiện xong trước ngày 31/10/2021.

Giao Sở Nội vụ căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế) công tác phòng chống dịch để hướng dẫn các đơn vị, địa phương xem xét, khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời tổng hợp tinh UBND tỉnh khen thưởng (Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh) và đề xuất UBND tỉnh trình cấp trên khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đủ điều kiện theo quy định.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức Sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 nêu trên đúng thời gian quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch; nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên hệ Sở Y tế, Sở Nội vụ để được hướng dẫn cụ thể.

Hoàng Thu 

Tin liên quan