Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình cho ý kiến vào những nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh

DNHN - Ngày 24/6, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, chủ trì hội nghị BTV Tỉnh ủy tháng 6/2022 cho ý kiến đối với một số dự thảo báo báo và tờ trình quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn, phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Ngô Văn Tuấn, phát biểu kết luận hội nghị.

Hội nghị đã tập trung cho ý kiến đối với dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, cho ý kiến đối với tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BTV Tỉnh ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia; tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 19/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; tờ trình dự thảo báo cáo và kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 25/7/2017 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển chăn nuôi bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2030;Tờ trình của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh về nội dung, chương trình, thời gian Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc phòng,chống oan sai và bỏ lọt tội phạm khi điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc,… Công tác tổ chức và cán bộ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Văn Tuấn đánh giá và ghi nhận kết quả tích cực đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, nhất là các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kiểm tra… Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2022, những yếu kém, thách thức cần phải giải quyết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn kiện, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế tập thể; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý đất đai; thành lập Ban Chỉ đạophòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng nhiệm kỳ 2022 - 2027; nắm chắc tình hình tôn giáo; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo… Đặc biệt tăng cường phối hợp, đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, tập thể, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình hạ tầng; rà soát triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với các dự án trọng điểm, phải cập nhật tiến độ thực hiện hàng tháng. Kịp thời nắm bắt, xử lý tốt thông tin, định hướng dư luận, tạo đồng thuận cao thực hiện các mục tiêu KT-XH; làm tốt các nhiệm vụ giáo dục -đào tạo năm học 2022 - 2023; chuẩn bị, sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm cho công tác y tế, phòng chống dịch bệnh; rà soát các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng xã hội và Nhân dân; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn; làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Các cấp chính quyền, địa phương chủ động triển khai các phương án, kịch bản ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.Đối với Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2030, xem xét số liệu về dân cư, tốc độ phát triển đô thị, công nghiệp để tính toán cho phù hợp. Về cải thiện môi trường kinh doanh, tiếp tục rà soát, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu trong thực hiện các TTHC. Về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 22/6/2017 của BTV Tỉnh ủy về phát triển khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia; xây dựng các bước đi, lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện... 

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình

Bài liên quan