Tăng hỗ trợ bằng hiện vật cho người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại

21:50 19/02/2023

Điều kiện để hưởng hỗ trợ này là người lao động làm những công việc thuộc danh mục các nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24 về việc tăng hỗ trợ bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1-3-2023.

Theo đó, mức bồi dưỡng bằng hiện vật được tính theo thời gian làm việc hàng ngày và được chia làm 4 mức có giá trị bằng tiền. Đó là mức 1 với 13.000 đồng (tăng 3.000 đồng); mức 2 là 20.000 đồng (tăng 5.000 đồng); mức 3 là 26.000 đồng (tăng 6.000 đồng) và mức 4 là 32.000 đồng (tăng 7.000 đồng).

Đối với người lao động đủ điều kiện hưởng bồi dưỡng thì mức bồi dưỡng cụ thể theo từng nghề, công việc được quy định tại Phụ lục I của Thông tư 24/2022/TT-BLĐTBXH và được áp dụng theo thời gian làm việc tương ứng như sau:

- Nếu làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên của ngày làm việc thì được hưởng cả định suất bồi dưỡng;

- Nếu làm dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng nửa định suất bồi dưỡng;

- Trong trường hợp người lao động làm thêm giờ, định suất bồi dưỡng bằng hiện vật được tăng lên tương ứng với số giờ làm thêm theo nguyên tắc trên.

Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương thay cho hiện vật bồi dưỡng

Trường hợp người lao động làm công việc lưu động, phân tán, ít người hoặc các công việc khác có tổ chức lao động không ổn định mà không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ, người sử dụng lao động phải cấp hiện vật cho người lao động để người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng theo quy định. 

Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải lập danh sách cấp phát, có ký nhận của người lao động; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện bồi dưỡng của người lao động.

Không được trả bằng tiền, không được trả vào lương (bao gồm cả việc đưa vào đơn giá tiền lương) thay cho hiện vật bồi dưỡng.

Khuyến khích người sử dụng lao động xem xét, quyết định việc thực hiện bồi dưỡng bằng hiện vật ở mức 1 (13.000 đồng) đối với người lao động không làm các nghề, công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định nhưng đang làm việc trong điều kiện lao động có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Điều kiện để hưởng hỗ trợ này là người lao động làm những công việc thuộc danh mục các nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định. Tiếp theo, công việc có ít nhất một trong các yếu tố nguy hiểm, có hại theo quy định của Bộ Y tế hoặc phải tiếp xúc với ít nhất một yếu tố được xếp từ bốn điểm trở lên thuộc nhóm chỉ tiêu về tiếp xúc các nguồn gây bệnh truyền nhiễm theo Luật phòng, chống các bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, việc tổ chức bồi dưỡng này được thực hiện trong ca, ngày làm việc, đảm bảo thuận tiện, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Đối với người lao động làm những công việc lưu động, phân tán, ít người hoặc công việc có tổ chức lao động không ổn định, không thể tổ chức bồi dưỡng tập trung tại chỗ thì người lao động có trách nhiệm tự bồi dưỡng và người sử dụng lao động có trách nhiệm hỗ trợ hiện vật.

Thu Trà