Phê duyệt sửa đổi tên và thời hạn quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

11:07 30/03/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh.

Sửa đổi tên và thời hạn Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh
Sửa đổi tên và thời hạn Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh (Ảnh Đài PTTH Bắc Ninh).

Cụ thể, sửa đổi tên và thời hạn quy hoạch tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15.5.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch từ: "Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050" thành "Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045".

Sửa đổi giai đoạn quy hoạch tại khoản 2, khoản 7 Điều 1 Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15.5.2019:

Từ "Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025" thành "Giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030".

Từ "Giai đoạn dài hạn đến năm 2035" thành "Giai đoạn dài hạn đến năm 2045".

Bãi bỏ khoản 5 Điều 1 Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15.5.2019 của Thủ tướng Chính phủ về "Tầm nhìn đến năm 2050".

Dự báo phát triển: Định hướng phát triển, dự báo quy mô đất đai và dân số sẽ được cụ thể hóa trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch.

Các nội dung khác trong nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15.5.2019 không thay đổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung nội dung trong hồ sơ đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045.

Việc lập đồ án quy hoạch cần cập nhật các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các quy hoạch ngành quốc gia và các quy hoạch có liên quan, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 15.5.2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi lập quy hoạch bao gồm các đơn vị hành chính: thành phố Bắc Ninh, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ và huyện Yên Phong với tổng diện tích khoảng 491,37 km2.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của vùng kinh tế Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội với trọng tâm là dịch vụ thương mại, đào tạo - nghiên cứu khoa học, du lịch văn hoá, y tế - nghỉ dưỡng, công nghiệp và logistic chất lượng cao.

Bắc Ninh trở thành một đầu mối giao lưu, trung tâm du lịch văn hoá, đào tạo - nghiên cứu khoa học của vùng Thủ đô, vùng kinh tế Bắc Bộ và cả nước, có ý nghĩa quốc tế; trở thành đô thị thông minh, đô thị lớn trong vùng Thủ đô Hà Nội, có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các đô thị khác trong nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

T.H