Nghệ An: Chính sách hỗ trợ đầu tư các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam, khu công nghiệp được Chính phủ thành lập

DNHN - HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư, kinh doanh trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025…

Theo đó, hỗ trợ về giá, đơn giá thuê đất, thuê mặt nước, theo quy định của pháp luật về đất đai, định kỳ 05 năm hoặc khi cần thiết, HĐND tỉnh Nghệ An ban hành bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh. Trong đó, giá đất khu công nghiệp đảm bảo ở mức thấp nhất trong khung giá do Chính phủ quy định và không thấp hơn mức giá bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án. 

  Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra vào ngày 12 và 13/8 vừa qua đã ban hành Nghị quyết số 05 quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh này trong giai đoạn 2021 -2025. 

Đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh thì áp dụng Hệ số điều chỉnh giá đất hàng năm bằng 1 và mức tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất bằng 0,5% trong suốt thời hạn thuê đất, trừ trường hợp chính sách của Nhà nước thay đổi. Trường hợp, Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất thì xác định bằng mức thấp nhất theo quy định của Chính phủ.

Hỗ trợ san lấp mặt bằng đối với dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các Khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng biển tại khu bến Cửa Lò, khu bến Đông Hồi theo hình thức xã hội hóa. Sau khi nhà đầu tư hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn bộ dự án hoặc theo phân kỳ đầu tư được cấp có thẩm quyền cho phép (nếu có), ngân sách tỉnh hỗ trợ cho nhà đầu tư 50% chi phí san lấp mặt bằng, nhưng không vượt quá 30 tỷ đồng/100 ha đối với dự án đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, không vượt quá 20 tỷ đồng/01 dự án đối với dự án xây dựng và kinh doanh cảng biển. 

  Một góc khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Vsip Nghệ An thuộc Khu kinh tế Đông Nam.

Đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng trở lên, đầu tư vào khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn tỉnh nhưng chưa có chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng: Sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động, ngân sách tỉnh hỗ trợ cho nhà đầu tư 50% chi phí san lấp mặt bằng, nhưng không vượt quá 05 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng, 10 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng, 15 tỷ đồng cho dự án có vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan