Nghệ An chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao

13:07 19/10/2021

UBND tỉnh Nghệ An vừa phân công nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công năm 2021, nhằm đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao…

Theo đó, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm: Trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án được phân công phụ trách, phấn đấu đến hết năm 2021 giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao. Tiến hành kiểm tra thực địa các dự án, tổ chức giao ban với các chủ đầu tư nhằm nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện của từng dự án được phân công theo dõi để chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Định kỳ hàng tháng hoặc khi cần thiết, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh. 

  Nghệ An thi công Dự án đường ven biển

Giao Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành là chủ đầu tư dự án chủ trì, chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án trong phạm vi thẩm quyền xử lý. Đồng thời, tổ chức làm việc với nhà thầu để dự kiến khối lượng thực hiện và giải ngân cụ thể cho từng dự án trong thời gian từ nay đến cuối năm, trong đó, xác định rõ khả năng giải ngân. Trường hợp không có khả năng giải ngân, chủ động rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền điều chuyển kịp thời. Tuyệt đối không có tư tưởng giữ vốn làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi tình hình giải ngân 10 ngày 1 lần. Trong trường hợp cần thiết, tùy diễn biến tình hình dịch Covid-19 để tham mưu cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra thực tế các dự án vướng mắc, giải ngân chậm để kịp thời tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư dự án đã được dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục liên quan theo quy định để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2022, đảm bảo chủ động trong công tác giải ngân. Tổng hợp, tham mưu cấp có thẩm quyền điểu chỉnh kế hoạch vốn các dự án giải ngân chậm để bổ sung cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu và khả năng giải ngân vốn bổ sung trong năm 2021. 

  Tại kỳ họp thứ Ba (Kỳ họp đột xuất) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII khai mạc vào ngày hôm qua (18/10), các đại biểu đã thống nhất thông qua qua Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2) với 36 dự án

Giám đốc Sở Tài chính ưu tiên đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển, nhập tabmis cho các dự án kịp thời. Hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh và gửi các sở, ngành tình hình nhập tabmis của từng dự án để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo. Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị lập hồ sơ thanh toán. Tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc để giải ngân kịp thời. 10 ngày 1 lần có tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các sở quản lý xây dựng chuyên ngành, nhất là Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung ưu tiên xử lý hồ sơ thủ tục liên quan của các dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo giải ngân hết số vốn được giao.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư công là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các ngành, địa phương và là cơ sở để phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Văn Cương – Hoàng Lan