Nghệ An: Cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2021

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2021…

Theo đó, để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao đầu năm trong điều kiện thực hiện cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ và Công văn số 6299/BTC-NSNN ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; chủ động sắp xếp, cắt giảm, lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết. Trong đó, đảm bảo nguồn ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn ngân sách Trung ương bổ sung (nếu có) để thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ đọng chế độ, chính sách trên địa bàn; điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ thu tiền sử dụng đất và thu sổ xố kiến thiết. 

  Việc cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chỉ đạo trực tiếp tại phiên họp chuyên đề tháng 6/2021 vừa qua.

Lưu ý, trường hợp dự kiến thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách thì chủ động tham mưu UBND tỉnh có phương án điều hành sử dụng các nguồn lực theo quy định để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2021 theo quy định.

Đối với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị mình quản lý thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhiệm vụ chi thường xuyên đã được giao đầu năm. Tăng cường quản lý, chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Chủ động sắp xếp lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách, các khoản chi mua sắm trang thiết bị, hạn chế chi tổ chức hội thảo, hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước.

Đối với UBND các huyện, thị, thành chủ động đảm bảo nguồn ngân sách địa phương (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương còn dư theo quy định) và sử dụng nguồn ngân sách tỉnh bổ sung để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ chế độ, chính sách trên địa bàn. Tích cực chỉ đạo thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn. Tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được cấp có thẩm quyền giao trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách thì địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành sử dụng các nguồn lực của mình để đảm bảo cân đối ngân sách, cụ thể:

  Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành.

Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương (sau khi đã sử dụng theo chế độ quy định để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, khắc phục thiên tai, bão lụt,…); sử dụng nguồn tồn quỹ ngân sách địa phương, phần tăng thu ngân sách địa phương năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 sau khi đã dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương (nếu có) và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác của địa phương theo quy định; báo cáo HĐND cùng cấp về phương án điều hành cân đối ngân sách địa phương tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 và Khoản 1 Điều 59 Luật Ngân sách Nhà nước; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 theo quy định.

Cơ quan Kho bạc Nhà nước căn cứ văn bản chấp thuận việc cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của cấp có thẩm quyền, thực hiện giữ lại tại ngân sách cấp mình đối với kinh phí cắt giảm, tiết kiệm thêm của các cơ quan, đơn vị chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước. Trường hợp có văn bản thu hồi của cấp có thẩm quyền thì cơ quan tài chính thực hiện rút dự toán về ngân sách cấp mình để theo dõi quản lý nguồn kinh phí này. Hết thời gian chỉnh lý quyết toán, Kho bạc nhà nước nơi giao dịch hạch toán hủy dự toán đã hạch toán cắt giảm và tiết kiệm thêm tại đơn vị sử dụng ngân sách. 

  Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2021, đồng thời tập trung nguồn lực thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, tại công văn nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành thực hiện cắt, giảm kinh phí hội nghị, công tác phí trong và ngoài nước, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu:

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức hội, đoàn thể, đơn vị: Cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại tính đến ngày 15/6/2021; Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại (kể cả chi các hoạt động kinh tế và sự nghiệp bảo vệ môi trường) của năm 2021. Đối với các cơ quan, đơn vị có nguồn thu phí, nguồn thu sự nghiệp được để lại: Căn cứ Quyết định cắt giảm dự toán chi thường xuyên từ nguồn thu phí, thu sự nghiệp được để lại của cơ quan chủ quản, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện nộp kinh phí cắt giảm vào ngân sách nhà nước chia làm 2 đợt trước ngày 30/9/2021 và trước ngày 31/12/2021, số kinh phí cắt giảm nộp vào thu ngân sách nhà nước tiểu mục 4949. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài chính để tổng hợp theo quy định.

Được biết, văn bản chỉ đạo nêu trên được UBND tỉnh Nghệ An ban hành là nhằm đảm bảo cân đối ngân sách địa phương năm 2021, tập trung nguồn lực thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan