Kế hoạch xây dựng nông thôn mới Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025

16:24 22/02/2024

Lào Cai quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, bằng cách duy trì và hoàn thành chuẩn mực tại các huyện như Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, cũng như tăng cường công nhận xã đạt chuẩn "Xã nông thôn mới".

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 104/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Theo kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành căn cứ vào nhiệm vụ được giao, tiêu chí, và nội dung phân công để chỉ đạo, hướng dẫn, và tổ chức triển khai cùng với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tại cấp huyện và cấp xã. Các cơ quan này cũng phải tự đánh giá và thẩm định tiêu chí của các xã để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đến năm 2025.

Kế hoạch xây dựng nông thôn mới Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025
Kế hoạch xây dựng nông thôn mới Lào Cai giai đoạn 2024 - 2025.

Ban Chỉ đạo và UBND cấp huyện sẽ tập trung hệ thống chính trị, huy động nhân lực và vật lực, và kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng để duy trì và nâng cao chuẩn mực của 19 tiêu chí nông thôn mới tại các xã đã được công nhận. Đồng thời tăng cường giám sát và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn tại các xã, đảm bảo hoàn thành việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

UBND cấp xã và các ban quản lý xã sẽ phải xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đảm bảo tính bền vững. Ngoài ra, họ sẽ tăng cường tuyên truyền và vận động cộng đồng để thúc đẩy sự chủ động trong việc thực hiện các tiêu chí, bao gồm cải thiện hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng nhà ở, phát triển sản xuất - tăng thu nhập, đào tạo nghề, bảo hiểm y tế, và quản lý rác thải.

Tỉnh Lào Cai đã đề ra mục tiêu cụ thể cho việc xây dựng nông thôn mới ở mỗi cấp huyện, xã, và thôn. Đặc biệt, tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, bằng cách duy trì và hoàn thành chuẩn mực tại các huyện như Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, cũng như tăng cường công nhận xã đạt chuẩn "Xã nông thôn mới" và nâng cao tiêu chuẩn nông thôn mới tại nhiều xã khác. Điều này sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, giảm tỷ lệ nghèo, và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Lào Cai.

Ngọc Lợi