Cà Mau: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp ...

DNHN - Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền; Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố Cà Mau; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú trọng lắp đặt các cụm pano, biểu tượng, treo băng rol, khẩu hiệu, tranh cổ động, cắm cờ phướn ... để tuyên truyền bằng hình thức trực quan

Theo đó, để đảm bảo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền; Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố Cà Mau; Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn trong tỉnh khẩn trương thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử theo các nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra và chỉ đạo của Ủy ban bầu cử tỉnh tại Công văn số 136/UBBC ngày 19/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã cần tập trung thực hiện ngay việc tuyên truyền bằng hình thức trực quan như: lắp đặt các cụm pano, biểu tượng; treo băng rol, khẩu hiệu, tranh cổ động; cắm cờ phướn,... tại trung tâm hành chính cấp huyện, cấp xã, các cửa ngõ, trục lộ chính, địa điểm thường xuyên tập trung đông người (đặc biệt là tại trung tâm thành phố Cà Mau), nhằm tạo hình ảnh, khí thế sôi nổi từ đây đến ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Chú trọng lắp đặt các cụm pano, biểu tượng, treo băng rol, khẩu hiệu, tranh cổ động, cắm cờ phướn ... để tuyên truyền bằng hình thức trực quan
Chú trọng lắp đặt các cụm pano, biểu tượng, treo băng rol, khẩu hiệu, tranh cổ động, cắm cờ phướn ... để tuyên truyền bằng hình thức trực quan.

Tiểu ban Thông tin - tuyên truyền chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan biên tập (file âm thanh) nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử, để cung cấp cho cơ quan truyền thanh các cấp trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền rộng rãi đến người dân. Nội dung cần phải ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm để người dân dễ hiểu, dễ nắm bắt được những nội dung cốt lõi về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân đối với cuộc bầu cử và các nội dung quan trọng khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử theo đúng kế hoạch. Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chậm trễ, kém hiệu quả ./.                                

Minh Tuấn (tổng hợp)

Tin liên quan