Quyết liệt giải ngân vốn đâu tư công từ ngày đầu, tháng đầu năm 2022

Để công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đạt kết quả cao nhất, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, công tác thúc đẩy giải ngân đã được thực hiện.

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 đã được giao là trên 549.690 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao là trên 518.105 tỷ đồng và kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là trên 31.584 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 1/2022, tổng số vốn đã phân bổ chi tiết đạt trên 396.315 tỷ đồng, đạt 76,49% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 đã được giao là trên 549.690 tỷ đồng
Tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2022 đã được giao là trên 549.690 tỷ đồng.

Như vậy vẫn còn hơn 153 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn chưa được phân bổ. Nguyên nhân được chỉ ra là do còn nhiều bộ ngành có tỷ lệ vốn chưa được phân bổ khá cao, nhất là tại các dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư hoặc chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, có nhiều địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương do mới giao kế hoạch đợt 1, một số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư và nguồn bội chi ngân sách địa phương sẽ được phân bổ sau.

Cũng theo Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 1, ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 là 2,36%. Hiện nay, hầu hết các Bộ, địa phương đang tập trung triển khai công tác phân bổ kế hoạch vốn và nhập dự toán chi cho các dự án nên tỷ lệ giải ngân 1 tháng đầu năm còn thấp.

Để công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 đạt kết quả cao nhất, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, công tác thúc đẩy giải ngân đã được thực hiện. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn năm 2022 khẩn trương thực hiện phân bổ vốn chi tiết cho các dự án theo đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp kế hoạch vốn năm 2022 còn lại chưa phân bổ chi tiết do chưa đủ thủ tục, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án để tiếp tục phân bổ số vốn được giao.

Đối với các dự án chưa đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2022 do chưa được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền giao danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án; thực hiện phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 sau khi các dự án đã đủ điều kiện giao vốn theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Về thực hiện kế hoạch vốn năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các dự án ngay từ đầu năm, kịp thời xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, đề nghị các bộ, ngành, địa phương có báo cáo và đề xuất cụ thể để có cơ sở xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính cũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Theo TCHQ

Bài liên quan