Quý II doanh thu kinh doanh bảo hiểm của Tái bảo hiểm PVI tăng 18%

DNHN - Tuy doanh thu kinh doanh bảo hiểm của Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm PVI tăng nhưng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng 26% (cao hơn mức tăng của doanh thu) do các chi phí bồi thường bảo hiểm, chi phí khác và dự phòng dao động lớn đều tăng mạnh.

Quý II/2021, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm của Tổng Công ty CP Tái bảo hiểm PVI (PRE/HNX) tăng 30% so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 18%, đạt hơn 218 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 26% (cao hơn mức tăng của doanh thu) do các chi phí bồi thường bảo hiểm, chi phí khác và dự phòng dao động lớn đều tăng mạnh. Vì vậy, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 25% so cùng kỳ, còn gần 22 tỷ đồng. Thêm vào đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 12%, còn gần 23 tỷ đồng chủ yếu do doanh thu tài chính giảm 13%. Do đó lợi nhuận ròng của PRE giảm 13% so cùng kỳ, còn hơn 32 tỷ đồng.

Doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm của Tái bảo hiểm PVI tăng 18%
Doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm của Tái bảo hiểm PVI tăng 18%.

Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận ròng của PRE giảm 12%, còn gần 65 tỷ đồng chủ yếu do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm giảm 20% trong khi hoạt động tài chính có lợi nhuận đi ngang.

Năm 2021, PRE dự kiến đạt 1.769 tỷ đồng doanh thu và hơn 170 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 7% và 6% so với thực hiện năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, Công ty mới thực hiện được 24% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của PRE tính tới cuối tháng 6/2021 tăng 6% so với đầu năm, đạt hơn 4.787 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 61%, lên gần 694 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan