Quốc hội nhất trí thông qua Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề

10:41 21/06/2024

Sáng 21/6, Quốc hội đã biếu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Sáng 21/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025, với đa số đại biểu có mặt tán thành.

Điều hành nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết: ngày 8/6/2024, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 130/2024/QH15 ngày 8/6/2024 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, trong đó xác định: Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát; xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết và chỉnh lý lại dự thảo Nghị quyết.

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử
Đại biểu Quốc hội biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử.

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bấm nút điện tử để thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025. Kết quả, với 91,99% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”. Nghị quyết gồm 4 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2024. 

Nghị quyết nêu rõ, mục đích việc giám sát nhằm đánh giá việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó trọng tâm là đánh giá việc tổ chức thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có liên quan đến bảo vệ môi trường.

Thông qua giám sát chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

Đồng thời, kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2024.

Đối tượng giám sát: Chính phủ, Bộ TN&MT, ác Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan; HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Linh Anh