NHNN đã có kế hoạch hành động cho Đề án về xử lý nợ xấu

22:38 09/08/2022

Kế hoạch được xây dựng căn cứ theo Quyết định số 689/QĐ-TTg và nội dung Đề án, bám sát quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg và Đề án.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thống đốc NHNN đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng nhằm triển khai thực hiện Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" (Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng).

Mục đích của Kế hoạch hành động nhằm triển khai chỉ đạo của NHNN đến các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 được quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

NHNN đã có kế hoạch hành động cho Đề án về xử lý nợ xấu
NHNN đã có kế hoạch hành động cho Đề án về xử lý nợ xấu.

Trong đó, kế hoạch được xây dựng căn cứ theo Quyết định số 689/QĐ-TTg và nội dung Đề án, bám sát quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 nêu tại Quyết định số 689/QĐ-TTg và Đề án; nêu cao tinh thần chủ động, nỗ lực của từng đơn vị và sự hợp tác, phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài ngành Ngân hàng để quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Về nhiệm vụ, giải pháp và phân công các đơn vị: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Đồng thời có các giải pháp hỗ trợ về điều hành chính sách tiền tệ; Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng; Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ thanh tra, giám sát ngân hàng; Tăng cường công tác truyền thông;

Về giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống các TCTD cần Nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động của TCTD.

Đồng thời hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; Phát triển mô hình ngân hàng số, triển khai có hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng; Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; Tiếp tục áp dụng và triển khai Basel II; Phát triển mạng lưới các TCTD; Nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng; Thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh, đầu tư vào các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các-bon; Phát triển hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Ngoài ra, Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng đã quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm: Xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các TCTD; Nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của VAMC; đồng thời quy định các nội dung cụ thể, chi tiết các giải pháp theo từng nhóm/khối các TCTD.

P.V