Nghệ An: Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh

DNHN - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh này…

Theo quyết định nêu trên, Ban chỉ đạo có 14 thành viên, Tổ giúp việc có 13 thành viên. Ông Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo, ông Phan Nguyên Hào - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được phân công làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng bộ máy và phương tiện của cơ quan để phục vụ công tác theo nhiệm vụ được phân công. 

  Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn nút khai trương Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh này

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ: Chỉ đạo triển khai vận hành thí điểm Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ; chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Bảo đảm việc kết nối, tích hợp, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu thường xuyên, liên tục, thông suốt, an toàn, bảo mật theo quy định của pháp luật.

Thành viên Ban chỉ đạo chủ trì tham mưu các chỉ tiêu, số liệu, dữ liệu của đơn vị mình để kết nối, tích hợp, chia sẻ, cập nhật với Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh. Thực hiện việc theo dõi, phân tích, đánh giá dữ liệu để làm rõ sự hợp lý cũng như phát hiện sự bất cập của dữ liệu và kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo nhằm triển khai hiệu quả mô hình Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An.

Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo: Là đầu mối của đơn vị mình, tiếp nhận nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo; trực tiếp báo cáo, đề xuất tham mưu để lãnh đạo đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo xử lý các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An; thực hiện việc giải quyết các nhiệm vụ được giao theo quy định. 

  Trung tâm điều hành thông minh (ảnh minh hoạ)

Thành viên Tổ giúp việc có trách nhiệm phối hợp với Tổ quản trị, vận hành và đơn vị tư vấn xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An trong việc rà soát, tổng hợp, bổ sung các chỉ tiêu của ngành mình phụ trách và đề xuất tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin hiện có của ngành, địa phương đảm bảo cung cấp tối đa thông tin, dữ liệu phục vụ vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Đồng thời, tổng hợp, cập nhật và chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn, nhất quán về số liệu của ngành, địa phương mình trên Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An. Làm đầu mối thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động vận hành Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An tại đơn vị mình phụ trách.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cho Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An.

Văn Cương – Hoàng Lan

Bài liên quan