Nghệ An: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích

13:26 07/09/2022

Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh này…

Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, giám sát dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm, chất lượng thẩm định chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác thẩm định năng lực tài chính và kinh nghiệm của các nhà đầu tư; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quy trình, hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; không xem xét chấp thuận các dự án mới cho những chủ đầu tư có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai…

Đồng thời, nâng cao chất lượng thẩm định quy hoạch xây dựng và thẩm định điều chỉnh quy hoạch xây dựng, đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm của pháp luật về quy hoạch xây dựng. Việc điều chỉnh dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất cho thuê để sản xuất kinh doanh sang đất ở (phân lô bán nền, xây dựng nhà chung cư...) phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch đến các chủ đầu tư các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

Ảnh minh họa
Ông Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn giám sát chuyên đề về dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất sai mục đích của HĐND tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về các dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 của HĐND tỉnh Nghệ An diễn ra vào sáng ngày 12/7/2022

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan để hoàn thiện phần mềm quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm theo dõi, cập nhật thông tin dự án, phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư nói chung và các dự án sử dụng đất nói riêng. Rà soát, tổng hợp những nội dung còn chồng chéo, bất cập trong các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất để sửa đổi, bổ sung kịp thời và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Chú trọng thu hút các dự án đầu tư hạ tầng Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, uy tín vào đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp để tham mưu giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp. Tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành. Xử lý nghiêm các dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, xây dựng sai quy hoạch, sử dụng đất không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật. Tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về kết quả rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp thường kỳ HĐND tỉnh cuối năm. Tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó trọng tâm là quản lý, kiểm tra, giám sát, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm, sử dụng đất không đúng mục đích. Chủ trì, rà soát tình hình thực hiện kết luận kiểm tra đối với các dự án do cơ quan mình chủ trì kiểm tra tại Báo cáo số 156/BC-ĐGS.HĐND ngày 06/7/2022 của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh và thực hiện các nội dung do Đoàn Giám sát HĐND tỉnh kiến nghị. 

Ảnh minh họa
UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chủ trương thu hồi diện tích 41,53ha thuộc giai đoạn 2 Dự án trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân tại phường Nghi Hương, TX. Cửa Lò vì chậm tiến độ

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan để: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý quy hoạch xây dựng; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ…Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ…

Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam rà soát, phân loại các dự án chậm tiến độ trong khu kinh tế và các khu công nghiệp để tham mưu giải pháp, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm tiến độ vì nguyên nhân khách quan, nhất là trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thực hiện kiểm tra, xử lý, kiến nghị xử lý các dự án chậm tiến độ trong khu kinh tế, khu công nghiệp. Theo dõi, đôn đốc các dự án được điều chỉnh tiến độ. Tái kiểm tra các dự án đã được kiểm tra, cho phép gia hạn tiến độ nhưng chưa hoàn thành. Kiên quyết thu hồi dự án treo, chậm tiến độ trong nhiều năm, dự án vi phạm pháp luật đầu tư, quy hoạch, xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm pháp luật về môi trường… 

Ảnh minh họa
Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh Nghệ An trực tiếp khảo sát một số dự án chậm tiến độ trên địa bàn TX. Cửa Lò

Cục Thuế tỉnh tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp cưỡng chế đối với các chủ đầu tư nợ tiền sử dụng đất dây dưa, kéo dài. Tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các chủ đầu tư có dự án đã được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Chủ động kiến nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam... thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các dự án nợ nghĩa vụ tài chính kéo dài. Kiến nghị không chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mới đối với nhà đầu tư còn nợ nghĩa vụ tài chính nhà nước trong quá trình phối hợp tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Văn Cương