Nghệ An: Tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện cách ly xã hội phòng, chống dịch Covid-19

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19…

Văn bản trên nêu rõ: Việc tạm dừng đấu giá tài sản trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đơn vị có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, Tổ chức đấu giá tài sản.

Theo đó, yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành thực hiện: Tạm dừng các hoạt động thông báo công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản và ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá; thông báo kịp thời cho các Tổ chức đấu giá tài sản mà đơn vị mình đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản về việc tạm dừng đấu giá tài sản để đảm bảo phòng, chống dịch; thống nhất với Tổ chức đấu giá về thời gian, địa điểm đấu giá tiếp sau khi kết thúc việc thực hiện cách ly xã hội. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý được giao bán tài sản đấu giá tạm dừng thông báo công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản, ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và thông báo kịp thời cho Tổ chức đấu giá tài sản về việc tạm dừng đấu giá tài sản để đảm bảo phòng, chống dịch; thống nhất với Tổ chức đấu giá về thời gian, địa điểm đấu giá tiếp sau khi kết thúc việc thực hiện cách ly xã hội. 

  Một phiên đấu giá tài sản được tổ chức tại Nghệ An trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19.

Đối với các Tổ chức đấu giá: Không tiến hành niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; tạm dừng việc bán, thu nhận hồ sơ đấu giá tài sản, tiền đặt trước trong thời gian thực hiện cách ly xã hội; niêm yết, thông báo công khai kịp thời về việc tạm dừng đấu giá tài sản.

Việc tổ chức đấu giá tài sản được tiếp tục thực hiện sau khi tại địa bàn cấp huyện nơi đơn vị có tài sản, nơi Tổ chức đấu giá đặt trụ sở không còn áp dụng thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi có sự thống nhất với các đơn vị có tài sản đấu giá. Tổ chức đấu giá phối hợp với đơn vị có tài sản để có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Tại cuộc đấu giá phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị, thành và các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện.

Văn Cương – Hoàng Lan

Tin liên quan