Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu việc ghi chép thông tin cung, cầu lao động phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng sự thật. Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức...Mục đích của việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025 là nhằm xác định thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng cung lao động, gồm: Thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ, địa bàn… làm cơ sở hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với tạo việc làm của địa phương. 

  Công nhân đang lao động trong Nhà máy may ở Nghệ An

Qua đó, xác định thông tin cơ bản, chính xác về: Thực trạng cầu lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động, biến động lao động theo nghề, trình độ đào tạo, nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực; người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam nhằm quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động, định hướng đào tạo và bố trí thay thế nguồn nhân lực trong nước; lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nhằm quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động, định hướng đào tạo và giải quyết việc làm.

Được biết, phạm vi thu thập thông tin được tiến hành trên toàn tỉnh Nghệ An. Về cung lao động, thực hiện việc ghi chép, cập nhật biến động thông tin tất cả các hộ gia đình, hộ tập thể đã đăng ký hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú có thời hạn (KT3) trên địa bàn các huyện, thị, thành. Về cầu lao động, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký và đang hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối tượng thu thập thông tin về cung lao động là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc. Đối tượng thu thập thông tin về cầu lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Nếu là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. 

Để triển khai thực hiện Kế hoạch trên, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch, kinh phí thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Hướng dẫn UBND cấp huyện quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH trước ngày 30/9 hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cấp xã tổ chức triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn hàng năm theo hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH. Đồng thời, chỉ đạo phòng LĐ-TB&XH lưu trữ sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát trong quá trình thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động trước ngày 30/8 hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị, thành chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyên truyền về mục đích, yêu cầu việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động. Tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. Bố trí lực lượng có năng lực, kinh nghiệm tham gia ghi chép, cập nhật thông tin. Quản lý, lưu trữ sổ Cung lao động. Bảo mật thông tin của người lao động được ghi chép trong sổ Cung lao động. Thu thập thông tin người lao động Nghệ An đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng… 

  Lao động người Nhật Bản là chuyên gia làm việc trên địa bàn Nghệ An (Nguồn ảnh: Internet)

Đối với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tiến hành thu thập, cập nhật thông tin cầu lao động, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề tại các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An. Kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Văn Cương – Hương Giang

Tin liên quan