Lùi thời gian vận hành Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới, bảo đảm hệ thống mới được hoàn thiện ở mức cao nhất

11:40 08/08/2022

Bộ KH&ĐT lùi thời gian vận hành chính thức hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia mới nhằm bảo đảm hệ thống mới được hoàn thiện ở mức cao nhất, phục vụ tốt nhất công tác đấu thầu. Từ đó, các nhà thầu, nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách tốt nhất, minh bạch nhất, thông suốt nhất với các gói thầu mua sắm công.

Ảnh minh họa
Bộ KH&ĐT lùi thời gian vận hành chính thức hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia mới nhằm bảo đảm hệ thống mới được hoàn thiện ở mức cao nhất, phục vụ tốt nhất công tác đấu thầu.

Theo quy định của Thông tư số 08/2022 và Thông tư số 10/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, hệ thống đấu thầu qua mạng mới sẽ chính thức vận hành từ ngày 1/8. Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia mới do nhà đầu tư FIS, doanh nghiệp dự án IDNES (thuộc Tập đoàn FPT) xây dựng trên cơ sở hợp đồng BOT ký với Bộ KH&ĐT.

Hệ thống mới được bổ sung thêm nhiều phân hệ, chức năng so với Hệ thống hiện tại, hướng tới quản lý xuyên suốt quá trình mua sắm công điện tử từ cập nhật thông tin dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu/nhà đầu tư, phát hành hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá xếp hạng nhà thầu, công khai kết quả đấu thầu đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng trực tuyến, theo dõi quản lý quá trình thực hiện hợp đồng... Hệ thống cũng kết nối với hệ thống thông tin quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ KH&ĐT, hệ thống kê khai thuế điện tử của Tổng cục Thuế, Cổng dịch vụ công của Bộ KH&ĐT… để chia sẻ và khai thác thông tin giữa các bộ, ban ngành của Chính phủ, đảm bảo thông tin chính xác, tin cậy, cũng như kết nối với ngân hàng, cổng thanh toán hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ liên quan trực tiếp trên Hệ thống.

Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là Hệ thống duy nhất thực hiện việc đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu qua mạng. Hệ thống cần phải bảo đảm tính ổn định, thông suốt cao nhất trong vận hành, cũng như bảo đảm tính pháp lý của công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng.

Theo Bộ KH&ĐT, đây là hợp đồng BOT đầu tiên về công nghệ thông tin tại Việt Nam, được bổ sung thêm nhiều phân hệ, chức năng, đồng thời có thêm các vai trò khác tham gia vào hệ thống so với hệ thống hiện tại.

Cùng với việc lùi thời gian vận hành Hệ thống mới, ngày 29/7/2022, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư số 16/2022/TT-BKHĐT (TT 16) ngưng hiệu lực Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT và Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT đến ngày 15/9/2022. Cụ thể, đối với TT 08, ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 15/9/2022, riêng lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng đối với gói thầu mua sắm hàng hoá chia thành nhiều phần lùi hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 1/1/2023. Đối với TT 10, ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 đến ngày 15/9/2022.

Tiếp đó, ngày 1/8/2022, Bộ KH&ĐT đã có Thông báo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hiện tại (địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn) hướng dẫn các đơn vị đăng tải thông tin trong thời gian Hệ thống mới đang được kiểm tra, hoàn thiện. Theo đó, các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện việc đăng tải thông tin và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng hiện tại http://muasamcong.mpi.gov.vn theo các Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, 05/2018/TT-BKHĐT, 11/2019/TT-BKHĐT, 05/2020/TT-BKHĐT.

Theo ông Trần Hào Hùng, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ KH&ĐT, Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia là hệ thống duy nhất quy định về việc đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu qua mạng. Hệ thống cần phải bảo đảm tính ổn định, thông suốt trong vận hành, cũng như bảo đảm tính pháp lý của công tác lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng.

Việc Bộ KH&ĐT lùi thời gian vận hành chính thức hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia mới nhằm bảo đảm hệ thống mới được hoàn thiện ở mức cao nhất, phục vụ tốt nhất công tác đấu thầu. Từ đó, các nhà thầu, nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách tốt nhất, minh bạch nhất, thông suốt nhất với các gói thầu mua sắm công.

Bên cạnh đó, việc ngưng hiệu lực của các thông tư nói trên thuần túy là vấn đề kỹ thuật nhằm bảo đảm để hệ thống mới khi đưa vào vận hành được ổn định, thông suốt, không làm ảnh hưởng đến việc công khai thông tin và hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng. Các hoạt động này vẫn được triển khai bình thường trên hệ thống hiện tại.

T.H