Kiên Giang: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Kiên Giang đến năm 2030

08:57 09/04/2021

Ngày 8-4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị trực tuyến về báo cáo tiến độ thực hiện lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là công cụ pháp lý để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh. Phấn đấu đến năm 2030 Kiên Giang trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu, có khả năng tự chủ ngân sách, là động lực tăng trưởng mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Quang cảnh buổi hội nghị
Quang cảnh buổi hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe nhà thầu tư vấn trình bày tiến độ và nội dung Quy hoạch tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, về cơ bản, nội dung báo cáo Quy hoạch tỉnh đã bám sát quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và phù hợp với nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 8/5/2020. Khung thời gian lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang được thực hiện trong vòng 18 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Lâm Minh Thành cho rằng: Sau 1 buổi làm việc, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao UBND tỉnh và nhà thầu tư vấn đã thống nhất về: Phương án tổ chức phối hợp lập quy hoạch tỉnh; Kế hoạch và nội dung khảo sát làm việc với các cơ quan, tổ chức trong tỉnh và một số vấn đề khác có liên quan. Đây là các nội dung hết sức quan trọng để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Với yêu cầu đặt ra là Quy hoạch tỉnh Kiên Giang phải đạt chất lượng và tính khả thi cao nhất trong điều kiện nguồn lực của tỉnh và khả năng huy động từ bên ngoài. Ông Thành đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan cung cấp đủ thông tin, dữ liệu theo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính kịp thời, chính xác và thống nhất; phối hợp, hỗ trợ nhà thầu tư vấn trong việc khảo sát, thu thập thông tin bổ sung phục vụ cho nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò cơ quan lập quy hoạch, chủ đầu tư dự án lập quy hoạch tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt vai trò là cơ quan lập quy hoạch theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với nhà thầu tư vấn trong việc tổ chức, phối hợp, theo dõi và đôn đốc các cơ quan, tổ chức, các địa phương có liên quan thực hiện theo chức năng và theo kết luận tại hội nghị, đảm bảo các nguồn lực triển khai nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh, đặc biệt là các nguồn lực tài chính theo quy định. Đồng thời, phối hợp thực hiện các hoạt động lấy ý kiến, góp ý hoàn thiện, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch; phối hợp xử lý tốt những vấn để phát sinh, những vẫn để vướng mắc liên quan.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành, UBND cấp huyện và cơ quan liên quan, có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu bản đồ theo chức năng quản lý của ngành, phối hợp với nhà thầu tư vấn để xác định, thể hiện nội dung hiện trạng, quy hoạch bằng hệ thống bản đồ phục vụ nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh; chủ trì lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược dự án quy hoạch tỉnh; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Cục Thống kê cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu, số liệu có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định của pháp luật phục vụ nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh.

Về phía nhà thầu tư vấn lập quy hoạch tỉnh, tổ chức, phối hợp với cơ quan lập quy hoạch và các cơ quan liên quan của tỉnh thực hiện nghiêm túc hợp đồng tư vấn đã ký kết với chủ đầu tư, đảm bảo nhân lực, tiến độ và chất lượng; phối hợp với cơ quan lập quy hoạch và các cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ quy hoạch tỉnh và chịu trách nhiệm về số lượng, thời gian thực hiện, chất lượng của sản phẩm tư vấn theo hợp đồng tư vấn.

Mai Hương