Hàng nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công được miễn thuế

DNHN - Theo quy định tại Nghị quyết 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp (DN) có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu (XK), thuế nhập khẩu (NK) số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2020 thì: “Chính phủ thống nhất đề nghị của Bộ Tài chính về việc hàng hóa NK để sản xuất XK mà DN có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất XK hoặc nhận lại thành phẩm để XK toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13”.

Ngày 23/2/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 879/TCHQ-TXNK hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện xử lý thuế đối với hàng hóa NK để sản xuất XK đưa đi thuê gia công.

hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp (DN) có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu.
Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mà doanh nghiệp (DN) có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất xuất khẩu hoặc nhận lại thành phẩm để xuất khẩu toàn bộ ra nước ngoài thì được miễn thuế nhập khẩu.

Do đó, trường hợp cơ quan Hải quan đã kiểm tra sau thông quan tại trụ sở DN có hoạt động đưa hàng hóa đi thuê gia công, nếu kết quả kiểm tra sau thông quan xác định DN NK hàng hóa để sản xuất hàng XK, trong quá trình sản xuất, DN có đưa một phần nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK thuê DN khác gia công hoặc thuê DN khác gia công một hoặc một số công đoạn của sản phẩm và đã nhận lại bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất hàng XK hoặc nhận lại thành phẩm để XK ra nước ngoài, không tiêu thụ vào thị trường nội địa thì các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện xử lý thuế NK và thuế GTGT ở khâu NK đối với hàng hóa NK để sản xuất hàng XK được đưa đi thuê gia công.

Trường hợp DN chưa bị ấn định thuế thì cơ quan Hải quan không ban hành quyết định ấn định thuế.

Trường hợp DN đã bị ấn định thuế nhưng chưa nộp số tiền thuế bị ấn định vào NSNN thì cơ quan Hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc hủy quyết định ấn định thuế theo quy định tại điểm h khoản 5 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp DN đã bị ấn định thuế và đã nộp số tiền thuế bị ấn định vào NSNN thì cơ quan Hải quan thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc hủy quyết định ấn định thuế theo quy định tại điểm khoản 5 Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Số tiền thuế mà DN đã nộp được xử lý theo quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; Điều 131, Điều 135 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 64, khoản 65 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Đối với số thuế GTGT bị ấn định, đã nộp và chưa được cơ quan Thuế quản lý giải quyết hoàn thuế GTGT thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn trả theo quy định. Căn cứ quyết định hoàn của cơ quan Hải quan, DN thực hiện việc kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đầu vào bị ấn định đã được cơ quan Hải quan hoàn trả nêu trên theo quy định.

Theo TCHQ 

Bài liên quan