Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp

08:47 21/11/2023

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính...

Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, bất cập và đơn giản hóa trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, chủ tịch UBND các quận, huyện quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC.

Tập trung chỉ đạo rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ TTHC, quy định không cần thiết làm phát sinh chí phí tuân thủ, nhất là của người dân, doanh nghiệp tại các văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao năng lực thực thi công vụ các cấp, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc trong giải quyết TTHC để giảm tầng nấc trung gian, chấm dứt tình trạng kéo dài thời gian giải quyết qua nhiều cơ quan, đơn vị.

Theo dõi sát, kịp thời nắm bắt và xử lý dứt điểm những vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, không để tình trạng kéo dài, đùn đẩy trách nhiệm gây tốn kém chi phí, thời gian thực hiện TTHC của người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ thủ tục hành chính theo quy định, 100% hồ sơ TTHC của sở, ban, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn và các đơn vị phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và phải liên thông đồng bộ với Cổng dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. UBND các quận, huyện chỉ đạo thực hiện bảo đảm 100% UBND cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Tập trung rà soát kỹ và cấu trúc lại quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu để xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc lấy người dùng làm trung tâm.

Rà soát, tạm dừng cung cấp và nhanh chóng đầu tư nâng cấp, hoàn thiện đối với dịch vụ công trực tuyến không đáp ứng được mức độ dịch vụ đã công bố, chưa thông suốt.

Thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, xin lỗi người dân, doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra quá hạn, tiêu cực trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị; thực hiện thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm TTHC, hồ sơ, không đúng quy định hoặc nhiều lần để xảy ra tình trạng chậm trễ trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Các sở, ban, ngành thành phố phải khẩn trương rà soát, hoàn thành việc công bố quy trình nội bộ xác định rõ thời hạn, trách nhiệm giải quyết trong từng bước, từng giai đoạn đối với các TTHC liên thông. Tập trung xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn” trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại sở, ngành, địa phương…

Nam Trí Đức