Hà Tĩnh: 7 địa phương vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2022

22:35 09/08/2022

Kết quả thu ngân sách nội địa 7 tháng năm 2022 của Hà Tĩnh ước đạt 5.460 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất 1.912 tỷ đồng; thuế, phí 3.548 tỷ đồng) đạt 70% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương có số thu vượt, gồm: Thạch Hà đạt 148% kế hoạch (tăng 64% so với cùng kỳ 2021); Vũ Quang đạt 143% kế hoạch (tăng 77% so với cùng kỳ 2021); Hương Sơn đạt 132% kế hoạch (tăng 21% so với cùng kỳ 2021); Nghi xuân đạt 113% kế hoạch (tăng 72% so với cùng kỳ 2021); Hương Khê đạt 107% kế hoạch (tăng 62% so với cùng kỳ 2021); TX Kỳ Anh đạt 105% kế hoạch (tăng 76% so với cùng kỳ 2021); TP Hà Tĩnh đạt 103% kế hoạch (tăng 118% so với cùng kỳ 2021).

7 địa phương vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2022
Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Ngoài ra, có 7/15 lĩnh vực thu khá so với kế hoạch cả năm tỉnh giao, gồm: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 160%; thuế TNCN đạt 123%; tiền sử dụng đất đạt 106%; thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế đạt 101%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 99%; lệ phí trước bạ đạt 82%; tiền thuê đất đạt 71%.

Được biết, kết quả thu ngân sách nội địa 7 tháng năm 2022 của Hà Tĩnh ước đạt 5.460 tỷ đồng (trong đó tiền sử dụng đất 1.912 tỷ đồng; thuế, phí 3.548 tỷ đồng) đạt 70% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 99% dự toán bộ giao và bằng 124% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngọc Tình