Công bố 10 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần

04:42 06/02/2023

Theo Quyết định, có 6 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 đều thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thông tin cho hay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà mới đây đã ký ban hành Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 01/02/2023 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022.

Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 01/02/2023 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022 (Ảnh minh họa)

Quyết định số 41/QĐ-BNV công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022 (Ảnh minh họa).

6 VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ

Theo Quyết định, có 6 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022), bao gồm:

Lĩnh vực tổ chức - biên chế có: Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

Lĩnh vực công chức - viên chức có: Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/05/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức; Nghị định 104/2020/NĐ-CP ngày 04/09/2020 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức và Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức Nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi.

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ có: Thông tư số 13/2014/TT-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và Thông tư số 08/2015/TT-BNV hướng dẫn thời gian tập sự, bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

4 VBQPPL hết hiệu lực một phần

Quyết định cũng công bố danh mục 04 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022 (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022), bao gồm:

Đối với lĩnh vực công chức - viên chức, bãi bỏ Điều 9 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học; Bãi bỏ Điều 9 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

Lĩnh vực văn thư, lưu trữ, bãi bỏ Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ. Thay thế phụ lục số III, IV, V ban hành kèm theo Thông tư số 14/2019/TT-BNV định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Đối với lĩnh vực chính quyền địa phương, bãi bỏ Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Ngân Phương