Bộ Công Thương đề xuất giải pháp phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà

20:51 18/09/2023

Bộ Công Thương đã đề xuất xem xét cho phép các tổ chức mua bán điện với điều kiện cả nguồn điện và phụ tải không liên kết với lưới điện quốc gia trong trường hợp này.

Báo cáo của Bộ Công Thương đề xuất một số giải pháp để phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam. Trong đó, quan điểm mới được bày tỏ là xem xét cho phép mua bán điện từ nguồn điện mặt trời mái nhà với điều kiện rằng nguồn này không liên kết với lưới điện quốc gia và không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.

Hiện tại, pháp luật về điện lực tại Việt Nam chưa có quy định cụ thể về nguồn điện tự sản, tự tiêu. Tuy nhiên, trong Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch điện VIII, đã có đề cập đến "điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia)."

Bộ Công Thương đề xuất giải pháp phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà
Bộ Công Thương đề xuất giải pháp phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà.

Bộ Công Thương định nghĩa "tự sản tự tiêu" là khi điện mặt trời mái nhà sản xuất điện để tiêu thụ tại chỗ, tức là tại cùng địa điểm lắp đặt điện mặt trời mái nhà hoặc để tiêu thụ cho phích cắm sau công tơ đo đếm điện.

Trong tình huống mà nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu có đấu nối hoặc liên kết với lưới điện quốc gia nhưng không bán điện vào hệ thống điện quốc gia, tổng công suất dự kiến phát triển đến năm 2030 là 2.600 MW theo Quy hoạch điện VIII.

Tuy nhiên, trong trường hợp nguồn điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu không liên kết hoặc đấu nối với lưới điện quốc gia, công suất phát triển có thể không bị giới hạn.

Bộ Công Thương cũng đề xuất xem xét cho phép các tổ chức mua bán điện với điều kiện cả nguồn điện và phụ tải không liên kết với lưới điện quốc gia trong trường hợp này.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương lưu ý rằng, nguồn điện tự sản tự tiêu chưa được xác định thuộc đối tượng phát triển điện lực theo pháp luật hiện hành. Do đó, Bộ đề xuất đưa nội hàm "tự sản tự tiêu" vào chương trình xây dựng Luật Điện lực (sửa đổi) để tạo ra một cơ sở pháp lý áp dụng trong thực tế, giúp quản lý, kiểm tra và giám sát các đơn vị tham gia hoặc báo cáo cho Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

P.V (t/h)