Xây dựng quy định mới về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng phương tiện giao thông vận tải

20:14 09/01/2022

Bộ Tài chính đang xây dựng quy định mới về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 199/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn.

Bộ Tài chính đang xây dựng quy định mới về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng phương tiện giao thông vận tải
Bộ Tài chính đang xây dựng quy định mới về phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng phương tiện giao thông vận tải.

Theo đó, dự thảo quy định, tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí thu theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. Đồng thời nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Dự thảo cũng nêu rõ, các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, chứng từ thu, công khai chế độ thu lệ phí không đề cập đến tại dự thảo này được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Theo TCHQ