Tổng cục Hải quan hướng dẫn kiểm tra, giám sát và chính sách thuế với doanh nghiệp chế xuất

15:11 24/12/2021

Để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) cũng như trách nhiệm của cơ quan Hải quan khi triển khai quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn các đơn vị hải quan thực hiện thống nhất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

 Theo đó, tại khoản 10 Điều 1 đã quy định cụ thể về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan.

Hướng dẫn thực hiện, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với các DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có) hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (25/4/2021) và đang trong quá trình hoạt động, các chi cục hải quan quản lý tổ chức làm việc với các DNCX (mời người đại diện theo pháp luật của DNCX tham dự) để phổ biến các quy định về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP và các mốc thời gian không được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP (khoản 4, khoản 5).

Lập biên bản làm việc có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của từng doanh nghiệp, đảm bảo tất cả các DNCX trên địa bàn quản lý nắm được quy định nêu trên.

Tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX (bao gồm cả doanh nghiệp đang hoạt động và doanh nghiệp mới thành lập) theo đúng quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của DNCX theo Mẫu số 25 Phụ lục VII Nghị định 18/2021/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan cũng yếu cầu chấm dứt tình trạng quá thời hạn theo quy định nhưng cơ quan Hải quan chưa thực hiện kiểm tra điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX.

Định kỳ hàng tháng tiếp tục theo dõi, đôn đốc các DNCX đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh (nếu có) hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành (25/4/2021), đang được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan nhưng chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan sớm hoàn thành các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP để cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra theo quy định. Thời hạn hoàn thành chậm nhất trước ngày 15/4/2022.

Tổng cục yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổng hợp vướng mắc liên quan đến điều kiện kiểm tra, giám sát của DNCX, đánh giá khó khăn, khả năng đảm bảo công tác quản lý giám sát và đề xuất phương hướng xử lý, báo cáo Tổng cục Hải quan.

PV (t/h).