Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đạt khoảng 15,7 nghìn ha chè vào năm 2025

18:02 22/09/2022

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến năm 2025, đạt khoảng 15,7 nghìn ha diện tích chè trên toàn tỉnh, năng suất chè búp tươi bình quân đạt 125 tạ/ha, sản lượng đạt 195 nghìn tấn, tăng 5,3% so với năm 2021.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch phát triển chè trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu cơ quan chuyên môn và các địa phương tập trung chỉ đạo, đổi mới tư duy sản xuất theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đổi mới các hình thức, phương thức tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng…

Để đạt được mục tiêu đề ra, bên cạch các giải pháp của cơ quan chuyên môn, các địa phương có diện tích chè lớn như: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập cần tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, tập trung rà soát, xác định rõ các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn bằng các kế hoạch, chương trình, dự án theo chuỗi giá trị, nhằm nâng cao nâng suất, chất lượng vùng chè nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất, chế biến chè xanh và nguyên liệu phục vụ chế biến chè đen.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề và cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh đầu tư áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và hình thành chuỗi nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm…

P.V