Tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tại Kon Tum

16:20 17/08/2022

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư khi triển khai các hoạt động đầu tư trên địa bàn.

nguyên nhân xuất phát từ hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.
Một số hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Kon Tum là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Kon Tum có 16 dự án đầu tư được phê duyệt với tổng vốn đăng ký gần 1.548,6 tỷ đồng, trong đó, có 9 dự án tại khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 78,6 tỷ đồng; 7 dự án ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với tổng vốn đăng ký gần 1.470 tỷ đồng.

Khi rà soát các nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư, ngoài nguyên nhân xuất phát từ quy định của pháp luật (chưa thống nhất giữa các quy định pháp luật, quy định chưa rõ ràng phải tham vấn ý kiến của Trung ương,…), tình hình bùng phát mạnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn đầu năm 2022, còn có các nguyên nhân xuất phát từ hạn chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Nhằm khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kể trên đẩy nhanh tiến độ triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch được phê duyệt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Phải nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh khi tham gia thẩm định dự án đầu tư.

Chính quyền các huyện, thành phố rà soát kỹ địa điểm trước khi giới thiệu và khi thẩm định dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất để tránh trùng lặp với các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết vướng mắc liên quan đến sự sai khác giữa hiện trạng rừng thực tế với kết quả kiểm kê 3 loại rừng năm 2014 và kết quả theo dõi diễn biến rừng hằng năm.

Trong trường hợp phát hiện những bất cập trong công tác thẩm định và trong công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết từng trường hợp cụ thể.

P.V (t/h)