Tạm dừng thủ tục hải quan tại kho xăng dầu chưa có thiết bị đo bồn bể từ 10/8

10:39 06/08/2022

Theo Tổng cục Hải quan, bắt đầu từ ngày 10/8 sẽ tiến hành tạm dừng việc thực hiện thủ tục hải quan tại các kho xăng dầu chưa có thiết bị đo bồn bể tự động, chưa kết nối với cơ quan hải quan.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. 

Ngày 15/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2020/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/8/2020. Nghị định có quy định các kho xăng dầu (khu vực lưu giữ xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất) phải lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan.

Để triển khai quy định tại Nghị định của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã ban hành các công văn để tuyên truyền, phổ biến đến từng doanh nghiệp về thời hạn lắp đặt thiết bị đo bồn bể tự động theo quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP.

Thời hạn để thực hiện được quy định cụ thể: “Thương nhân đầu mối hoặc thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu đã được cơ quan hải quan công nhận đủ điều kiện kinh doanh, đủ điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan có trách nhiệm thực hiện trang bị thiết bị đo mức bồn, bể tự động đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định này trong thời hạn 02 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”. Theo đó, cho đến ngày 10/8/2022, các kho xăng dầu có hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất đều phải đáp ứng quy định nêu trên.

Trong Hội thảo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện quản lý về hải quan đối với mặt hàng xăng, dầu, khí hóa lỏng xuất nhập khẩu tổ chức ngày 20/5/2022, Tổng cục Hải quan đã phổ biến rất rõ về thời hạn các doanh nghiệp cần triển khai lắp đặt thiết bị đo mức bồn, bể tự động kết nối trực tuyến số lượng xăng dầu xuất, nhập, tồn kho với cơ quan hải quan theo quy định tại Nghị định số 67/2020/NĐ-CP trước ngày 10/8.

P.V (t/h)