Nghệ An chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp

15:51 22/02/2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong các doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên, để hạn chế thấp nhất xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến đình công...

Theo đó, để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các bên, để hạn chế thấp nhất xảy ra tranh chấp lao động dẫn đến đình công, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện Kế hoạch số 227-KH/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới và Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết việc đình công không đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả, cụ thể:

Ảnh minh họa
Công nhân của Công ty TNHH VietGlory (Nghệ An) ngừng việc để đòi quyền lợi

Sở LĐTB&XH chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành tăng cường công tác tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động... và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm chuyển biến nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, trong đó: Tập trung vào những nội dung vi phạm thường xảy ra tranh chấp; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; thường xuyên theo dõi và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động kéo dài dẫn đến đình công.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên nắm bắt tình hình về an ninh trật tự tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nhiều lao động, doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các dấu hiệu hoạt động móc nối, lôi kéo, kích động công nhân đình công, ngừng việc không đúng quy định gây phức tạp về an ninh trật tự.

Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thị, thành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chính sách, quy định của pháp luật tại Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, ưu tiên tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp. Chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời giải quyết các vướng mắc, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động, không để tranh chấp lao động kéo dài dẫn đến đình công. Bên cạnh đó, chủ động giải quyết tranh chấp lao động tập thể xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Phối hợp với công đoàn cùng cấp vận động thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, trong đó tập trung vào những nội dung vi phạm thường xảy ra tranh chấp, như: Tiền lương, trợ cấp, nâng lương, mức lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động... Xử lý nghiêm đối với các doanh nghiệp có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa
Sau khi 2 bên đạt được thỏa thuận, công nhân Công ty TNHH VietGlory (Nghệ An) đã đi làm trở lại

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện chức năng đại diện công đoàn trong đối thoại, thương lượng, giải quyết tranh chấp lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thị, thành hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động, đình công nhằm bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự xã hội. Hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở nắm vững quy định pháp luật thường xuyên trao đổi, đối thoại với công nhân, người lao động. Kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhất là ở các doanh nghiệp có đông lao động để hỗ trợ, giải quyết những tồn tại bất cập, nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, hạn chế tranh chấp lao động dẫn đến đình công.

Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, công đoàn... nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Hạn chế xảy ra tranh chấp lao động tập thể kéo dài, dẫn đến đình công. Thường xuyên đối thoại với người lao động,

 Hoàng Lan