Lào Cai: Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã, Tổ hợp tác dần ổn định và phát triển trở lại

14:21 02/08/2022

Các thành phần kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã dần bước vào quỹ đạo phục hồi chung của tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, tổ hợp tác dần ổn định và phát triển trở lại trạng thái bình thường mới qua 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, qua theo dõi đã có 15 hợp tác xã thành lập mới và 01 hợp tác xã giải thể. Lũy kế trên toàn tỉnh có 455 hợp tác xã, tăng 7,8% so với cùng kỳ; trong đó 334 hợp tác xã đang hoạt động. Tính đến nay, các hợp tác xã có tổng số 7.045 thành viên, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó gia nhập mới 105 thành viên. Tổng số lao động thường xuyên trong hợp tác xã là 8.806 người. Doanh thu bình quân của hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022 là 765 triệu đồng/năm. Trong đó lãi bình quân của hợp tác xã là 88,2 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên 46,8 triệu đồng/năm, tăng 2,3% so với cùng kỳ.

Trên địa bàn tỉnh có 245 hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; 95 hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu, thủ công nghiệp; lĩnh vực thương mại, dịch vụ có 38 hợp tác xã; lĩnh vực xây dựng có 44 hợp tác xã; 31 hợp tác xã trong lĩnh vực giao thông vận tải và 02 hợp tác xã trong lĩnh vực tín dụng. Hoạt động sản xuất - kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã dần khôi phục.

Các hợp tác xã thương mại, dịch vụ hoạt động tích cực hơn với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tốt. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên cuối quý I/2022, các hợp tác xã vận tải đều giảm tần suất, quy mô hoạt động; đến quý II/2022 đã dần hoạt động ổn định trở lại. Các Quỹ Tín dụng nhân dân đều hoạt động khá; tổng vốn tự có là 9.378 triệu đồng với 1.326 thành viên, doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 là 2.652 triệu đồng. Hiện tại dịch Covid-19 dần được kiểm soát, nhu cầu vốn của thành viên tăng, Quỹ tập trung hỗ trợ các thành viên đang vay vốn; mặt khác mở rộng phát triển thêm các thành viên mới. Riêng đối với lĩnh vực xây dựng, đa phần các hợp tác xã xây dựng đã ngừng hoạt động; hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng chưa cao.

Một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh mang sản phẩm của đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu tại các sự kiện lớn.
Sản phẩm của các Hợp tác xã tham gia giới thệu và trưng bày tại các sự kiện của tỉnh.

Mặc dù đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GRDP của tỉnh hằng năm ước chỉ đạt 0,1% nhưng đã gián tiếp thông qua thúc đẩy phát triển kinh tế hộ thành viên, tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong giai đoạn phục hồi, các hợp tác xã vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính, tiêu thụ sản phẩm, cơ sở vật chất, thiết bị, trình độ năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý…; số hợp tác xã ngừng hoạt động và chờ giải thể còn cao.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 02 Liên hiệp hợp tác xã được thành lập với 12 hợp tác xã thành viên, trong đó 01 Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và 01 Liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp. Ước tính đến ngày 30/6/2022, toàn tỉnh có 7.534 tổ hợp tác, tổng số thành viên tham gia ước đạt 113.002 người, trung bình có khoảng 15 thành viên/tổ, mỗi tổ hợp tác có 01 tổ trưởng quản lý. Trong đó lĩnh vực nông nghiệp có 3.297 tổ; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có 518 tổ; 483 tổ thương mại - dịch vụ; 2.674 tổ tín chấp vay vốn và tín dụng; 247 tổ giao thông vận tải và 316 tổ xây dựng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khống chế, do vậy các tổ hợp tác đã dần khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động vay vốn, tín dụng của các tổ hợp tác ngày càng sôi động trở lại.

Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện để kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển bền vững phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể./.

 P.V