Kiên Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

DNHN - Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông, báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp chặt chẽ trong việc chỉ đạo, định hướng, cung cấp thông tin; đảm bảo kịp thời, thông suốt; kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, chủ động cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông bằng nhiều hình thức. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí định kỳ
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo tỉnh tổ chức giao ban báo chí định kỳ.

Đối với các cơ quan báo chí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chủ động thích ứng với các phương tiện truyền thông mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung thông tin, tuyên truyền, bảo đảm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế quốc tế của đất nước; kết hợp chặt chẽ giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại trên báo chí và các phương tiện truyền thông phù hợp với lợi ích của đất nước và nhân dân; đảm bảo lượng thông tin tốt, tích cực về đời sống xã hội là dòng chảy chính trong thông tin. Cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở và các phương tiện truyền thông mới. 

Về công tác cung cấp thông tin, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh cùng các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động cung cấp thông tin nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin, văn hóa xấu độc, nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, báo chí, mạng xã hội; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động thông tin, báo chí và trên không gian mạng.

Đối với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để cung cấp thông tin, quán triệt chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc; tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trần Hà

Tin liên quan