Hà Nội lên kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể

10:09 07/09/2023

UBND TP Hà Nội đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng và đề xuất các giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, đã ký ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND, đánh dấu sự khởi đầu cho việc thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Chương trình này nhằm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tập trung vào đổi mới, phát triển và tối ưu hóa hiệu suất của kinh tế tập thể trong giai đoạn tới.

Kế hoạch số 222/KH-UBND nhấn mạnh mục tiêu của việc củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các tổ hợp tác và hợp tác xã (HTX). Trong tương lai, kế hoạch này mục tiêu tạo điều kiện thu hút một lượng ngày càng lớn nông dân, hộ gia đình và cá nhân tham gia các mô hình kinh tế tập thể hiệu quả. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu suất hoạt động của các HTX, đặc biệt trong việc kết hợp kinh tế tập thể với khoa học và công nghệ.

Hà Nội lên kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể
Hà Nội lên kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế tập thể.

Hà Nội đã đặt ra mục tiêu tham vọng, đến năm 2030, thành phố sẽ thành lập mới ít nhất 1.000 HTX và 15 liên hiệp HTX trở lên. Ngoài ra, 100% số HTX và Quỹ tín dụng nhân dân, liên hiệp HTX sẽ hoạt động theo quy định của Luật HTX năm 2012. Số lượng HTX hoạt động đạt loại tốt hoặc khá sẽ chiếm từ 70% trở lên. Đồng thời, thành phố sẽ phát triển ít nhất 250 mô hình HTX áp dụng nông nghiệp công nghệ cao, có sản phẩm liên quan đến chuỗi giá trị. Cùng với đó, các HTX đã ngừng hoạt động sẽ được xử lý dứt điểm.

Để thực hiện Kế hoạch số 222/KH-UBND, UBND TP Hà Nội đã xác định 5 nhóm nhiệm vụ quan trọng và đề xuất các giải pháp chủ yếu. Điều quan trọng nhất là việc nâng cao nhận thức đúng và đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong ngữ cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các biện pháp bao gồm việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho sự phát triển của kinh tế tập thể và HTX. Ngoài ra, cần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể. Quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể cần được tăng cường hiệu quả. Còn việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sử dụng sức mạnh của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Liên minh HTX cũng là một phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế tập thể.

PV (t/h)