Doanh nghiệp có thể tham gia góp ý quy định mới về quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch

16:18 06/12/2022

Người dân và doanh nghiệp có thể tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Doanh nghiệp có thể tham gia góp ý quy định mới về quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
Doanh nghiệp có thể tham gia góp ý quy định mới về quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Theo dự thảo, người nộp phí là cơ quan trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng), cơ quan trình thẩm định đồ án quy hoạch đô thị (theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị). 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, thẩm định đồ án quy hoạch đô thị theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch là tổ chức thu phí. 

Tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước (phí do cơ quan trung ương quản lý thu thì nộp vào ngân sách trung ương, phí do cơ quan địa phương quản lý thu thì nộp vào ngân sách địa phương). Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí; nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

PV (t/h)