Đầu tư Cầu đường CII lên kế hoạch lãi 2023 thêm 11% so với 2022

23:02 20/03/2023

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất của Cầu đường CII là tổng doanh thu 2.082 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2022. Sau khi trừ chi phí dự kiến 1.482 tỷ đồng (tăng 35,7%).

Công ty CP Đầu tư Cầu đường CII (LGC/HoSE) công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lãi ròng tăng 11% so với thực hiện năm 2022 và tỷ lệ cổ tức tiền mặt 16%.

Theo kế hoạch kinh doanh hợp nhất của LGC, doanh nghiệp này đặt mục tiêu tổng doanh thu 2023 đạt 2.082 tỷ đồng, tăng 32% so với năm 2022. Sau khi trừ chi phí dự kiến 1.482 tỷ đồng (tăng 35,7%) và thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi ròng ước đạt 323 tỷ đồng, tăng 11%.

Đầu tư Cầu đường CII lên kế hoạch lãi 2023 thêm 11% so với 2022
Đầu tư Cầu đường CII lên kế hoạch lãi 2023 thêm 11% so với 2022.

Đối với mảng kinh doanh tại 6 dự án năm 2023 của công ty, hầu hết dự kiến có lãi tăng so với năm 2022. Duy nhất dự án Ninh Thuận 1 ước lỗ sau thuế 23,7 tỷ đồng, doanh thu dự kiến giảm 38% còn 115 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án Xa lộ Hà Nội dự kiến đem lại nguồn thu lớn nhất 701 tỷ đồng, chiếm 34% tổng doanh thu và tăng nhẹ 0.5% so với năm 2022. Lãi sau thuế ước đạt 306 tỷ đồng, tăng 25%. 

HĐQT Công ty cũng đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trong đó dự chi cổ tức bằng tiền 16%.

Bên cạnh đó LGC cũng lên kế hoạch cho hoạt động tài chính. Năm 2023, LCG lên kế hoạch cân đối các nguồn vốn để thanh toán cổ tức; đảm bảo huy động vốn để thực hiện dự án đầu tư bổ sung dự án ĐT 741 và các dự án khác (nếu có); tiếp tục phối hợp với Công ty mẹ là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII/HoSE) làm việc với Vietcombank TPHCM để cơ cấu lại nguồn vốn các dự án Xa lộ Hà Nội, ĐT 741 và Trung Lương - Mỹ Thuận. Cuối cùng, phối hợp các bộ phận liên quan nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về các dự án BOT đã đầu tư mà đối tác có nhu cầu chuyển nhượng để trình HĐQT xem xét.

P.V (t/h)