Công ty đại chúng phải làm rõ tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

23:04 05/03/2022

Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán đã có các quy định về sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán. Mới đây, Ủy ban Chứng khoán nhà nước vừa khuyến nghị các DN niêm yết phải đảm bảo thực hiện các quy định về sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán.

Tuân thủ thời hạn thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Liên quan đến việc thực hiện các quy định về sở hữu nước ngoài (SHNN) trên thị trường chứng khoán (TTCK) tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) lưu ý các công ty đại chúng và các tổ chức, cá nhân phải đảm bảo trong việc thực hiện các quy định về thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ SHNN tối đa, về cách thức xác định tỷ lệ SHNN tối đa, về trách nhiệm đăng ký mã số giao dịch chứng khoán (MSGD)

Về thời hạn công ty đại chúng thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ SHNN tối đa, theo quy định tại Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, công ty đại chúng có trách nhiệm xác định ngành, nghề đầu tư kinh doanh và tỷ lệ SHNN tối đa tại công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; đồng thời tuân thủ thời hạn thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ SHNN tối đa trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng. Trường hợp công ty đại chúng chưa thực hiện thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, công ty phải thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ SHNN tối đa trước khi nộp hồ sơ đăng ký niêm yết, chuyển niêm yết, đăng ký giao dịch, chào bán, phát hành chứng khoán, cổ đông công ty đại chúng chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Công ty đại chúng phải thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.
Công ty đại chúng phải thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

Công ty đại chúng phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra một trong các sự kiện sau: thay đổi ngành, nghề đầu tư kinh doanh dẫn đến thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa tại công ty; quy định pháp luật về SHNN đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh công ty đang hoạt động có sự thay đổi; điều lệ công ty có quy định thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa. Trên cơ sở quy định trên, UBCKNN lưu ý các công ty đại chúng chủ động thực hiện thủ tục thông báo tỷ lệ SHNN tối đa, không ảnh hưởng đến hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, chào bán, phát hành chứng khoán.

Làm rõ quy định về tỷ lệ SHNN tối đa

Về cách thức xác định tỷ lệ SHNN tối đa, công ty đại chúng căn cứ theo các ngành nghề đăng ký kinh doanh, xác định tỷ lệ SHNN tối đa đối với từng ngành nghề cũng như tỷ lệ SHNN tối đa tại công ty theo quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Về việc xác định tỷ lệ SHNN tối đa đối với từng ngành nghề, công ty đại chúng căn cứ cam kết quốc tế, pháp luật chuyên ngành, điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được đăng tải trên cổng thông tin quốc gia về đầu tư (https://vietnaminvest.gov.vn). Trường hợp thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại mức 0%, công ty đại chúng cần nêu rõ ngành nghề (hoặc phạm vi kinh doanh của ngành nghề) thuộc ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận.

Trong trường hợp thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại mức > 0%, có ngành nghề đăng ký kinh doanh chưa chi tiết hoặc có phạm vi rộng, công ty cần làm rõ, chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh không bao gồm hoạt động nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận. Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ SHNN tối đa thấp hơn tỷ lệ pháp luật cho phép thì tỷ lệ cụ thể phải được đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại điều lệ công ty. Trên cơ sở đó, UBCKNN lưu ý công ty đại chúng cần làm rõ phạm vi kinh doanh đối với từng ngành nghề, báo cáo đại hội đồng cổ đông gần nhất để sửa đổi, chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh (nếu có), thông qua cụ thể tỷ lệ SHNN tối đa (trong trường hợp quyết định tỷ lệ thấp hơn quy định pháp luật cho phép) phù hợp với dự kiến thông báo tỷ lệ SHNN tối đa.

Về trách nhiệm đăng ký MSGD theo quy định tại Điều 141 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng và các tổ chức kinh tế khác có vốn đầu tư nước ngoài phải áp dụng điều kiện về tỷ lệ SHNN, trình tự, thủ tục đầu tư trên TTCK như nhà đầu tư nước ngoài khi có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Đối với các công ty đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng, quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) có trách nhiệm xác định công ty, quỹ đầu tư chứng khoán thuộc hoặc không thuộc trường hợp phải đăng ký MSGD căn cứ trên danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông, nhà đầu tư tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc đại hội nhà đầu tư thường niên. Thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách do VSD lập.

Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa đăng ký chứng khoán tập trung tại VSD, có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, phải đăng ký MSGD trước khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán. Trường hợp đã có tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký chứng khoán, tổ chức kinh tế khi trở thành hoặc không còn là tổ chức có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì phải đăng ký mã số MSGD hoặc hủy MSGD trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc thay đổi thông tin cổ đông, thành viên góp vốn.

Theo TCHQ