Cổ phiếu Vietnam Airlines bị hạn chế giao dịch chậm nộp BCTC

14:54 06/07/2023

Ngày 5/7/2023, HOSE có Thông báo số 1157/TB-SGDHCM rằng, từ ngày 11/7/2023, cổ phiếu HVN thuộc diện cảnh báo vì doanh nghiệp chưa tổ chức ĐHCĐ.

Từ ngày 12/7/2023, cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines sẽ chỉ được giao dịch trong phiên chiều thông qua phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận. Nguyên nhân của việc hạn chế giao dịch này là do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022.

Theo Quyết định số 323/QĐ-SGDHCM ngày 5/7/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chuyển cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) từ diện kiểm soát sang diện hạn chế giao dịch. Từ ngày 12/7/2023, cổ phiếu HVN chỉ được giao dịch trong phiên chiều theo phương thức khớp lệnh tập trung và giao dịch thỏa thuận.

Cổ phiếu Vietnam Airlines bị hạn chế giao dịch chậm nộp BCTC
Cổ phiếu Vietnam Airlines bị hạn chế giao dịch chậm nộp BCTC.

Lý do cổ phiếu HVN bị hạn chế giao dịch là do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. Điều này tuân thủ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết, ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Ngày 5/7/2023, HOSE cũng đã thông báo qua Thông báo số 1157/TB-SGDHCM rằng, từ ngày 11/7/2023, cổ phiếu HVN thuộc diện cảnh báo vì doanh nghiệp chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

P.V (t/h)