Chính sách mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước

10:15 09/11/2023

Theo quy định mới, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư sẽ được quy định bởi Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động bộ máy cũng như chi phí trích lập dự phòng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 7/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Trong đó, Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ quyết định thời hạn và mức lãi suất cho vay đối với các dự án căn cứ vào kết quả thẩm định dự án, đặc điểm sản xuất, kinh doanh cũng như khả năng thu hồi vốn và trả nợ của khách hàng tương ứng với từng dự án cụ thể.

Chính sách mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước
Chính sách mới về thời hạn và lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Đồng thời, mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư sẽ được quy định bởi Ngân hàng Phát triển Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi phí hoạt động bộ máy cũng như chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng. Thời hạn áp dụng cho các quy định này bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 năm 2023, tuy nhiên không được đặt dưới mức tối thiểu là 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ.

Một điểm đáng chú ý nữa là, theo quy định mới, ngân sách nhà nước sẽ không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay mà Ngân hàng Phát triển Việt Nam chấp thuận. Điều này đồng nghĩa với việc mức lãi suất và các chi phí liên quan sẽ phản ánh trực tiếp trên khả năng tài chính của các tổ chức và cá nhân tham gia vay vốn từ Ngân hàng Phát triển.

PV (t/h)