Bộ VHTTDL chỉ đạo rà soát việc cấp phép karaoke

22:15 09/09/2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) gửi công văn yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke.

Chiều 9/9, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi công văn đến các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc về việc rà soát công tác cấp phép hoạt động karaoke theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5910/VPCP-NC ngày 8/9/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình cháy và an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) gửi công văn yêu cầu các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát công tác cấp phép kinh doanh, hoạt động karaoke.

Bộ VHTTDL chỉ đạo rà soát việc cấp phép karaoke
Bộ VHTTDL chỉ đạo rà soát việc cấp phép karaoke.

Cụ thể, Bộ yêu cầu các Sở VHTTDL, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke theo sự phân cấp của Chính phủ quy định tại Điều 9, Điều 19 Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Thực hiện rà soát theo thẩm quyền việc cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke; Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh được quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke.

Song song đó, Bộ VHTTDL yêu cầu cấp Sở tại các tỉnh/thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Đồng thời, Sở chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật chuyên ngành về hoạt động karaoke, vũ trường và phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

P.V