Bình Thuận: Đầu tư công còn tình trạng “vốn chờ dự án”

23:32 27/11/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kết luận về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Theo Kết luận số 944-KL/TU ngày 23/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 được đánh giá như sau: Đầu tư công và tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công là công việc rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Dự án Cảng Hàng Không Phan Thiết
Dự án Cảng Hàng Không Phan Thiết.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ đầu năm; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, tăng tốc tiến độ giải ngân; hiện nay, vốn từ nguồn thu sử dụng đất khối huyện đã giải ngân đạt 95%; một số nguồn vốn giải ngân đạt khá như: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (63,18%), vốn xổ số kiến thiết (62,82%). Đồng thời, đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng thi công để tận dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch.

Tuy nhiên, đến ngày 2/11/2023, kết quả giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 58,61% so với kế hoạch và đạt 59,7% so với nguồn vốn đã phân khai chi tiết; tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đạt thấp. Riêng giải ngân vốn các công trình trọng điểm chỉ đạt 23,69% kế hoạch. Còn tình trạng “vốn chờ dự án”. Nguyên nhân những tồn tại hạn chế là do một số chủ đầu tư chưa quyết liệt trong triển khai các dự án. Công tác chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư chưa kịp thời. Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư còn chậm, kéo dài. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ triển khai các công trình, dự án.

Vốn ODA chỉ đạt 12,35%; vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đạt 20,66%; vốn đầu tư bội chi ngân sách địa phương đạt 26,08%; vốn xây dựng cơ bản tập trung trong nước đạt 50,43%; vốn từ nguồn thu sử dụng đất khối tỉnh đạt 53,76%; vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 54,17% so với kế hoạch.

Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2024, Ban Thường vụ Tình ủy nhận thấy: Đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dẫn dắt đầu tư tư nhân, tạo tác động lan tỏa đến các lĩnh vực khác, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Do đó, việc xác định danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh và lập kế hoạch đầu tư công năm 2024 là rất cần thiết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2024 và danh mục các dự án đầu tư công theo báo cáo của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh với tổng nguồn vốn đầu tư 3.616.377 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường công tác thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán công trình… để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện cho chủ đầu tư sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đủ điều kiện để bố trí vốn, tổ chức đấu thầu, khởi công xây dựng dự án.

Ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công cho các công trình, dự án bức xúc như các tuyến đường giao thông có tính liên kết vùng, tác động lan tỏa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khẩn trương giải ngân nguồn vốn từ 03 chương trình mục tiêu quốc gia, vốn Trung ương hỗ trợ, vốn ODA, đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định.

Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang thi công dở dang; đồng thời; rà soát, lập dự án đầu tư các khu tái định cư, phục vụ triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Dự án phải xác định rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân làm chậm tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công nhưng không có lý do chính đáng, nhất là các dự án, công trình trọng điểm và các công trình, dự án liên quan đến vốn Trung ương, vốn ODA, vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo báo cáo của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất danh mục các công trình trọng điểm năm 2024, trong đó có nhiều dự án quan trọng như Cảng hàng không Phan Thiết, cầu Văn Thánh, Chung cư sông Cà Ty và Kè sông Cà Ty.

Để triển khai hiệu quả các công trình, dự án này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải làm tốt công tác đấu thầu, chọn lựa nhà thầu uy tín, có năng lực và kinh nghiệm thi công, đảm bảo tuân thủ pháp luật. Đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc triển khai và giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là những dự án có sử dụng vốn Trung ương, vốn ODA, vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh vai trò chủ động của chủ đầu tư trong việc phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện các công trình, dự án. Không được đùn đẩy công việc, né tránh trách nhiệm, gây ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư công. Ngoài ra, cần nâng cao năng lực phân tích, lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án. Kịp thời xem xét, điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, không để kéo dài, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực.

Quang Duy - Vân Nguyễn