Bình Phước: Quyết liệt thực hiện các giải pháp để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

22:57 18/04/2024

Trong những tháng đầu năm 2024, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, các địa phương, việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đã có chuyển biến tích cực.

 Tuy nhiên, kết quả giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng đầu năm 2024 của tỉnh đạt thấp 10,8%, thấp hơn 4,5 điểm % so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 là 15,3%).

Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 và Công văn số 827/SKĐT-ĐT ngày 08/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Để đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 và Công văn số 827/SKĐT-ĐT ngày 8/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ngoại trừ tỷ lệ giải ngân đạt khá của một số huyện như: Huyện Bù Đốp đạt 42,4%, huyện Phú Riềng đạt 36,8%, huyện Hớn Quản đạt 27,2% còn lại các đơn vị khác giải ngân còn thấp, nhất là: Thành phố Đồng Xoài đạt 4,8%, huyện Đồng Phú đạt 6%, thị xã Phước Long đạt 6,5%. Đáng lưu ý là tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp của huyện, thị xã, thành phố đạt thấp 16,1%.

Các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ giải ngân vốn phân cấp thấp như: Huyện Lộc Ninh đạt 2,9%, huyện Bù Đăng đạt 5,8%, thị xã Bình Long đạt 7%, thành phố Đồng Xoài đạt 7,1%, huyện Đồng Phú đạt 7,8%. Đồng thời, vốn ngân sách trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia 3 tháng đầu năm 2024 chưa thực hiện giải ngân.

Những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân khách quan là do thị trường bất động sản trầm lắng và do vướng quy định về đầu giá quyền sử dụng đất đối với từng thửa đất theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 3/4/2023 của Chính phủ nên trong những tháng đầu năm 2024 không triển khai được các dự án đấu giá quyền sử dụng đất khối tỉnh trong khi vốn đầu tư từ tiền sử dụng đất chiếm tỷ trọng lớn 67,3% trên tổng vốn đầu tư công của tỉnh.

Do đó, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án từ nguồn tiền sử dụng đất. Đồng thời, vốn ngân sách trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia 3 tháng đầu năm 2024 chưa thực hiện giải ngân là do tập trung giải ngân vốn còn lại của năm 2023 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 và đang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án thành phần của Chương trình.

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan nêu trên thì nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu như: Công tác tổ chức thực hiện một số hạng mục chưa tận dụng được tiền độ dịp điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án; công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng chưa tốt công tác giải phóng mặt bằng còn chậm trễ nên đã gặp vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Theo đó, cần nghị các đơn vị và địa phương thực hiện các biện pháp sau: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh và các Chủ đầu tư để cao trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa, đồng bộ kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ra theo các Nghị quyết của Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;

Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trong tâm sau đây: Phân bổ vốn còn thiếu tập trung; một số Ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu còn yếu kém về năng lực; công tác kiểm tra, giám sát chưa tốt.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 15/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trong tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về công tác đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả cao nhất để có nguồn thu giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ rà soát vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo sát sao, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh của các dự án.

Tiếp tục duy trì giao ban định kỳ, thường xuyên hàng tháng về giải ngân vốn đầu tư công để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Riêng đối với vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh duy trì giao ban định kỳ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các địa phương; tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, kịp thời, hiệu quả để đẩy mạnh giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn các dự án.

Đề cao vai trò và gắn trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả giải ngân; xác định kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

Trần Tùng