Ban hành quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

DNHN - Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 2166/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Kèm theo Quy trình là các phụ lục gồm: Kỹ thuật lấy mẫu và bao bì đựng mẫu yêu cầu phân tích; Danh mục các mặt hàng không lấy mẫu phân tích nhằm mục đích phân loại; Sơ đồ Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Danh mục biểu mẫu.

Theo Quy trình Phân tích, để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, công chức hải quan, viên chức hải quan thực hiện việc phân tích để phân loại có trách nhiệm thực hiện một cách khách quan, khoa học, chính xác, minh bạch theo quy định.

Việc phân công chuyên viên thực hiện phân tích, phân loại được thực hiện tự động bởi hệ thống quản lý nghiệp vụ kiểm định hải quan của Cục Kiểm định hải quan…

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 2166/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định 2166/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quy trình hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện phân tích, phân loại, xử lý kết quả phân tích, phân loại, kiểm soát, khai thác, tra cứu thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể về lấy mẫu, gửi hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại, hàng hóa phải lấy mẫu phân tích để phân loại thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Việc xác định lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cần lấy mẫu yêu cầu phân tích để phân loại được thực hiện căn cứ trên mức độ rủi ro của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các thông tin nghiệp vụ của các đơn vị hải quan…

Quy trình cũng hướng dẫn cụ thể trình tự phân tích để phân loại; trình tự ban hành thông báo về kết quả phân loại; xử lý trong trường hợp người khai hải quan không đồng ý với thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm soát, khai thác, tra cứu thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; xử lý mẫu sau khi ban hành thông báo về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thông báo về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu…

Theo TCHQ

Bài liên quan