Trình tự kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu được quy định như thế nào?

DNHN - Tại dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu quy định cụ thể trình tự thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu.

Quy định trình tự kiểm tra

Theo đó, dự thảo quy định về vấn đề công bố hợp quy đối với hàng nhập khẩu gồm: Hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa phải đăng ký bản công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy đối với hàng hóa nhập khẩu thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Cổng thông tin một cửa quốc gia tự động cấp Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (kèm mã số mã số đăng ký bản công bố hợp quy). Dựa trên mã đăng ký bản công bố hợp quy, tổ chức đánh giá sự phù hợp cấp dấu hợp quy.

 Phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng được quy định theo ba cấp độ (Ảnh: minh họa).

Hàng hóa đã đăng ký bản công bố hợp quy thì các lần nhập khẩu tiếp theo các tổ chức, cá nhân được sử dụng mã số đăng ký bản công bố hợp quy để thực hiện thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu đã công bố hợp quy, tại dự thảo quy định cụ thể từng trường hợp: hàng hóa nhóm 2, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy trên cơ sở kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân hoặc kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.

Hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định biện pháp công bố hợp quy trên cơ sở kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật.

Về trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu chưa công bố hợp quy, dự thảo nghị định quy định các nội dung: tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, lựa chọn tổ chức đánh giá sự phù hợp để giám định, chứng nhận hợp quy.

Tổ chức đánh giá sự phù hợp tiếp nhận và phản hồi cho tổ chức, cá nhân về tính đầy đủ của bộ hồ sơ thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia trong vòng 2 giờ làm việc.

Trong thời hạn 2 giờ làm việc kể từ khi có kết quả giám định, tổ chức đánh giá sự phù hợp hoặc được thừa nhận phải thông báo bản chứng nhận hợp quy trên cổng thông tin một cửa quốc gia. Cơ quan Hải quan căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy để quyết định việc thông quan hàng hóa theo quy định.

Các phương thức kiểm tra được quy định thế nào?

Phương thức kiểm tra nhà nước về chất lượng được quy định theo ba cấp độ: Phương thức kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường, kiểm tra giảm.

Trình tự kiểm tra chặt được quy định theo các bước sau: tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra và lựa chọn cơ quan kiểm tra.

Cơ quan kiểm tra thông báo việc áp dụng phương thức kiểm tra chặt trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cơ quan kiểm tra lựa chọn tổ chức thử nghiệm lấy mẫu để thử nghiệm.

Tổ chức thử nghiệm thông báo kết quả trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trong thời hạn 2 giờ làm việc kể từ khi có kết quả thử nghiệm.

Cơ quan Hải quan căn cứ kết quả thử nghiệm để thông quan hàng hóa.

Trình tự kiểm tra thông thường gồm các bước: tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra và lựa chọn cơ quan kiểm tra.

Cơ quan kiểm tra thông báo việc áp dụng phương thức kiểm tra trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Cơ quan kiểm tra thực hiện kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ đăng ký kiểm tra.

Cơ quan Hải quan căn cứ thông báo kết quả kiểm tra để thông quan hàng hóa.

Về trình tự kiểm tra giảm, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ kiểm tra gồm giấy đăng ký kiểm tra và chứng từ chứng nhận cơ sở sản xuất tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực (đối với lần đầu nhập khẩu hàng hóa từ cơ sở sản xuất này).

Trường hợp không thuộc diện kiểm tra ngẫu nhiên 5% thì Cổng thông tin một cửa quốc gia tiếp nhận hồ sơ và phản hồi để làm thủ tục hải quan theo quy định.

Trường hợp thuộc diện kiểm tra ngẫu nhiên 5% thì thực hiện nộp hồ sơ và thực hiện trình tự kiểm tra theo phương pháp thông thường.

PV (t/h).

Tin liên quan