Thanh Hóa: Lập kế hoạch bảo vệ rừng tại huyện Như Thanh giai đoạn 2021- 2030

17:32 15/09/2021

Nhằm mục đích bảo vệ và khai thác có hiệu quả diện tích rừng hiện có tại Như Thanh, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 áp dụng cho địa phương này.

Như Thanh là một trong các địa phương đang có tý lệ rừng trồng lớn nhất đối với tỉnh Thanh Hóa. Tính riêng trong giai đoạn đầu năm 2021, Như Thanh đã trồng mới được 350 ha rừng các loại, góp phần bả vệ rừng, cân bằng môi trường sinh thái, giải quyết công ăn việc làm, phát triên kinh tế xã hội của địa phương. 

Một diện tích rừng trồng tại huyện Như Thanh
Một diện tích rừng trồng tại huyện Như Thanh. (Ảnh: LN)

Để tiếp tục bảo vệ và phát triển bến vững diện tích rừng của địa phương, đề án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 – 2030 với mục tiêu phát triển bền vững 14.114,31 ha rừng hiện có, nâng cao độ che phủ rừng; bảo vệ đất đai, điều tiết, duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống; hạn chế xói mòn đất, rửa trôi đất, thiên tai lũ lụt, hạn hán và cải tạo nâng cao độ phì nhiêu của đất và bảo tồn đa dạng sinh học. Đồng thời, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, giảm thiểu cháy rừng; hấp thụ carbon, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái.

Theo đó, kế hoạch sử dụng đất rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh đến năm 2030 là 14.951,67 ha, trong đó, đất lâm nghiệp là 14.270,06 ha; đất sản xuất nông nghiệp là 366,22 ha; đất phi nông nghiệp là 307,67 ha.

Tổ chức khoán 13.501,36 ha rừng cho 2.488 hộ gia đình, cá nhân, duy trì diện tích 393,43 ha đã giao khoán cho 125 hộ. Khoán bảo vệ rừng hàng năm (thời gian không quá 12 tháng) đối với diện tích 9.816,04 ha, khoán công việc hàng năm đối với hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng cho cá nhân, hộ gia đình, theo quy định.

Về Kế hoạch quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững: Tập trung bảo vệ an toàn diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có, trong đó trọng tâm là bảo vệ, duy trì ổn định 6.348,31 ha rừng tự nhiên. 

Ngoài ra, đầu tư mới 28 km đường băng xanh; Sửa chữa 4 km đường băng trắng và tu bổ, nâng cấp 2 km đường băng xanh hiện có; xây dựng mới và sửa chữa hệ thống biển báo cấp độ nguy cơ cháy rừng.

Kế hoạch hoàn thành sẽ góp phần quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và các giá trị dịch vụ môi trường rừng; nâng cao hiệu quả quản trị rừng, chất lượng rừng. đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động gắn với cải thiện sinh kế cho người dân địa phương; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; phấn đấu đến năm 2030 đạt được các tiêu chí quản lý rừng bền vững. 

Một góc rừng xanh tự nhiên của huyện Như Thanh
Một góc rừng xanh tự nhiên của huyện Như Thanh. (Ảnh: NL)

Ban Quản lý rừng phòng hộ Như Thanh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương án được phê duyệt. Bên cạnh đó, UBND các huyện: Như Thanh, Như Xuân, Nông Cống chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trong vùng tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững trên địa bàn; phối hợp với Sở TN&MT, Sở NN&PTNT, các ngành, các cấp của tỉnh triển khai thực hiện đúng theo các quy định, pháp luật hiện hành.

Ngọc Lâm