Quảng Ngãi: Xúc tiến đầu tư các Khu công nghiệp

DNHN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025. Thực hiện nội dung Công văn số 6479/BKHĐT-ĐTNN ngày 24/9/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022.

Thực hiện quy định tại điểm b khoản 2 Điều 93 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các Bộ, địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về chương trình xúc tiến đầu tư năm 2022.  

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 của tỉnh trước ngày 30/10/2021
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 của tỉnh trước ngày 30/10/2021. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên, yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh và tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2012 của tỉnh trước ngày 30/10/2021; đảm bảo việc thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân từ 8 - 9%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân từ 7 -8%/năm.

Tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ trong GRDP khoảng 69 - 70%. Riêng tỷ trọng công nghiệp trong GRDP khoảng 36 - 37%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 30%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt trên 12%.

Bên cạnh đó, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 10%. Tỷ lệ lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đạt trên 63% tổng số lao động toàn tỉnh; trong đó, khu vực công nghiệp, xây dựng đạt khoảng 30 - 32%. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 6,5 -7%/năm.

Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025, Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp thu hút đầu tư khoảng 5 - 6 tỷ USD, các cụm công nghiệp thu hút khoảng 800 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện đạt 75% trở lên.

Trong đó, việc xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề ra các giải pháp như: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp. 

Cần xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong thời gian sắp tới
Cần xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong thời gian sắp tới. (Ảnh: Tạp Chí Nhà Đầu Tư)

Phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp: Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án, quy hoạch ngành phục vụ cho phát triển công nghiệp, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh. Hình thành khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung tạo cơ sở, điều kiện để phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng. Đồng thời, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ, như công nghiệp năng lượng, lọc hóa dầu, hóa chất, cơ khí chế tạo, luyện kim, vật liệu; công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao.

Hoàng Gia – Mây Tím

Tin liên quan