Phú Thọ: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

DNHN - Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ký ban hành Quyết định số 3013/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Dự án đầu tư bất động sản tại Phú Thọ (Ảnh minh hạ)
Dự án đầu tư bất động sản tại Phú Thọ (Ảnh minh hạ).

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 33 quy trình nội bộ giải quyết 27 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bãi bỏ 50 quy trình nội bộ giải quyết 28 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam; Đấu thầu: lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt tại các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính; cập nhật đầy đủ, chính xác kịp thời trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

PV

Tin liên quan