Phú Thọ: Huyện Thanh Sơn được phân bổ trên 219 tỉ đồng triển khai chương trình phát triển kinh tế

21:44 08/09/2023

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2022 và 2023, huyện Thanh Sơn được phân bổ 219.036 tỉ đồng triển khai chương trình.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thanh Sơn được bê tông hóa từ nguồn vốn
Nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Thanh Sơn được bê tông hóa từ nguồn vốn.

Cụ thể, vốn ngân sách Trung ương hơn 189 tỉ đồng; Vốn ngân sách địa phương 28,36 tỉ đồng; Vốn lồng ghép Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) 997 triệu đồng.

Đây là một chương trình mới, với nhiều nội dung, dự án thành phần bao phủ tương đối toàn diện các mặt của đời sống xã hội, do vậy quá trình rà soát, xác định phạm vi, đối tượng, nhu cầu, hướng dẫn triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân nguồn vốn.

Mặc dù đến nay mới chỉ thực hiện giải ngân được một số nội dung thuộc nguồn vốn đầu tư nhưng hiệu quả của chương trình đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Nhân dân các dân tộc trong huyện có thêm điều kiện để phát triển KT-XH.

P.V