Những quy định mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

DNHN - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC kể từ ngày 01/01/2021.

(Ảnh: Internet)

Mở rộng đối tượng công bố thông tin

So với quy định hiện hành tại Thông tư 155/2015/TT-BTC, Thông tư 96 quy định khá toàn diện các đối tượng có nghĩa vụ công bố thông tin như: Công ty đại chúng; tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng; tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng; tổ chức niêm yết trái phiếu doanh nghiệp; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng…

Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định pháp luật. Nội dung công bố các thông tin cá nhân bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Chứng minh quân nhân, Hộ chiếu còn hiệu lực, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thường trú, số điện thoại, số fax, thư điện tử, số tài khoản giao dịch chứng khoán, số tài khoản lưu ký chứng khoán, số tài khoản ngân hàng, mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ chỉ được thực hiện nếu cá nhân đó đồng ý. 

Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Việc công bố thông tin của cá nhân do cá nhân tự thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân khác thực hiện.       

Các đối tượng công bố thông tin có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ thông tin đã công bố, báo cáo theo quy định tại Thông tư này như sau: Các thông tin công bố định kỳ, thông tin về việc đăng ký công ty đại chúng phải được lưu giữ dưới dạng văn bản (nếu có) và dữ liệu điện tử tối thiểu 10 năm. Các thông tin này phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 5 năm.

Các thông tin công bố bất thường, theo yêu cầu hoặc các hoạt động khác phải được lưu giữ và truy cập được trên trang thông tin điện tử của đối tượng công bố thông tin tối thiểu là 5 năm.

Các phương tiện báo cáo, công bố thông tin bao gồm: Trang thông tin điện tử (website) của tổ chức là đối tượng công bố thông tin; Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán, phương tiện công bố thông tin khác theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán; Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định pháp luật (báo in, báo điện tử,…). 

Đối với công ty đại chúng, thông tư quy định rõ công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. (Ảnh: Internet)

Công ty đại chúng công bố thông tin trước 21 ngày họp đại hội

Đối với công ty đại chúng, thông tư quy định rõ công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận. Báo cáo tài chính phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp.

Thông tư cũng quy định, công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm cả báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính đó và văn bản giải trình của công ty (nếu có) trong trường hợp tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính.

Về thời hạn công bố báo cáo tài chính năm, thông tư quy định rõ, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với việc công bố thông tin về họp đại hội đồng cổ đông thường niên, thông tư quy định, tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc họp đại hội đồng cổ đông, công ty đại chúng phải công bố trên trang thông tin điện tử của công ty và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, sở giao dịch chứng khoán (trường hợp là tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch) về việc họp đại hội đồng cổ đông. Thông tư cũ quy định thời gian trên là 10 ngày trước ngày tổ chức đại hội, đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần, do vậy, việc công bố thông tin sớm hơn sẽ giúp các cổ đông có thời gian chuẩn bị và nghiên cứu các tài liệu để góp ý cho các tài liệu tại đại hội tốt hơn.

Tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp công bố thông tin định kỳ

Đối với việc công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng, thông tư quy định tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện công bố thông tin về việc chào bán theo quy định pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng. 

Thông tư quy định tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện công bố thông tin về việc chào bán theo quy định pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.
Thông tư quy định tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện công bố thông tin về việc chào bán theo quy định pháp luật về chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng.. (Ảnh: Internet)

Ngoài ra, tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận; báo cáo thường niên và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên kể từ khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu.

Theo quy định tại thông tư, đối với trường hợp huy động vốn để thực hiện các dự án đầu tư, tổ chức phát hành phải công bố thông tin định kỳ về báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán, báo cáo tiến độ sử dụng vốn kể từ khi kết thúc đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho đến khi hoàn tất thanh toán trái phiếu hoặc giải ngân hết số tiền đã huy động, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.

Cụ thể, tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng phải thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán hoặc công bố đồng thời báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được kiểm toán cùng báo cáo tài chính năm được kiểm toán và báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên/hội đồng thành viên.

Trường hợp chào bán trái phiếu ra công chúng để huy động vốn cho các dự án đầu tư cụ thể đã xác định thì định kỳ 6 tháng, tổ chức phát hành phải công bố thông tin về tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.

Đáng chú ý, với việc công bố thông tin của tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, thông tư quy định tổ chức phát hành thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng phải công bố thông tin về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo quy định pháp luật về chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Kể từ khi thực hiện chào bán cổ phiếu thành công, tổ chức phát hành phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng. Tổ chức phát hành có vốn góp của chủ sở hữu sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu ra công chúng từ 120 tỷ đồng trở lên thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Thông tư 96/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/ 2015. Việc công bố báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của năm tài chính 2020 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 155/2015/TT-BTC./.

PV

Tin liên quan