Nhiều cơ quan chủ sở hữu vẫn chưa gửi báo cáo giám sát tài chính doanh nghiệp nhà nước vì quá hạn

12:35 16/09/2022

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2021.

Bộ Tài chính cho biết, mặc dù đã quá thời hạn theo quy định 2 tháng (từ 31/5 đến 31/7/2022) nhưng nhiều cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa gửi báo cáo kết quả giám sát tài chính, báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hàng năm của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước. 

Ảnh minh họa
Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ tổng hợp báo cáo kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp. Ảnh minh họa. 

Cũng theo Bộ Tài chính, đối với công tác giám sát doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, theo quy định cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm lập Báo cáo kết quả giám sát tài chính, Báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp hàng năm đối với các doanh nghiệp gửi Bộ Tài chính trước ngày 31/5 của năm tiếp theo.

Các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước với báo cáo giám sát, có 15/20 Bộ. Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước có 4/20 Bộ. 1/20 cơ quan ngang Bộ gửi chưa đủ Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

57/63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 2/63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi chưa đủ Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 4/63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa gửi Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Trong đó, báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp, 12/18 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Báo cáo; 5/18 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa gửi Báo cáo gồm: Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 1/18 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chưa gửi đủ Báo cáo là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đến thời điểm ngày 31/7/2022, Bộ Tài chính cho hay, mặc dù đã quá thời hạn theo quy định là 2 tháng, còn nhiều cơ quan đại diện chủ sở hữu chưa thực hiện gửi báo cáo hoặc báo cáo chưa đầy đủ về Bộ Tài chính dẫn đến khó khăn trong công tác tổng hợp.

Đối với UBND Tp.HCM là cơ quan đại diện chủ sở hữu với số lượng doanh nghiệp lớn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan đại diện chủ sở hữu của nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn trên cả nước nhưng vẫn chưa thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Do vậy, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện việc lập báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng, hàng năm và đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp đảm bảo đúng nội dung, biểu mẫu gửi về Bộ Tài chính để Bộ kịp thời tổng hợp.

P.V