Lần đầu tiên Hà Nội áp dụng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan Nhà nước

21:32 20/02/2024

Theo UBND TP Hà Nội, 9 sở có nhiệm vụ về phát triển kinh tế số còn được yêu cầu đánh giá thêm chỉ số về hoạt động kinh tế số tại bộ chỉ số cấp huyện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, vừa ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc thiết lập Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước tại thành phố này. Theo quyết định này, hàng năm sẽ có quá trình đánh giá chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã dựa trên Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số.

Mục tiêu của việc xác định chỉ số này là để theo dõi và đánh giá kết quả chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2023 về chuyển đổi số và xây dựng TP Hà Nội thông minh đến năm 2025, cũng như các chương trình, kế hoạch hằng năm liên quan đến chuyển đổi số.

Lần đầu tiên Hà Nội áp dụng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan Nhà nước
Lần đầu tiên Hà Nội áp dụng Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số các cơ quan Nhà nước.

Đánh giá chuyển đổi số của Hà Nội sẽ bao gồm 2 bộ chỉ số: một bộ dành cho cấp thành phố và một bộ dành cho cấp huyện. Cả hai bộ chỉ số này đều bao gồm 9 chỉ số chính, được phân thành 2 nhóm, bao gồm 5 chỉ số nền tảng chung và 4 chỉ số về hoạt động chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số hàng năm.

Tuy nhiên, bộ chỉ số cấp thành phố có 46 chỉ số thành phần, trong khi bộ chỉ số cấp huyện có 60 chỉ số thành phần.

UBND TP Hà Nội cũng hướng dẫn rõ, 22 sở, ban, ngành sẽ đánh giá theo bộ chỉ số cấp thành phố; trong đó riêng 9 sở có nhiệm vụ về phát triển kinh tế số còn được yêu cầu đánh giá thêm chỉ số về hoạt động kinh tế số tại bộ chỉ số cấp huyện. UBND của 30 quận, huyện, thị xã sẽ đánh giá theo bộ chỉ số cấp huyện.

Kết quả đánh giá sẽ được công bố, công khai ngay sau khi hoàn thành việc thẩm định, đánh giá, và sẽ được sử dụng để đánh giá thi đua, khen thưởng trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số hàng năm của các đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ tự đánh giá và đối chiếu kết quả này thông qua việc công khai phương pháp đánh giá và cách tính điểm cho các nội dung, chỉ số đánh giá.

P.V (t/h)